مدیر شعب استان زنجان
تلفن : 024-33103156
نمابر : 024-33103182
آدرس پستی : زنجان- چهارراه سعدی-ابتدای خیابان بعثت-کدپستی:98518-45146

معاون شعب استان زنجان
آدرس پستی : زنجان- چهارراه سعدی-ابتدای خیابان بعثت-کدپستی:98518-45146
تلفن : 024-33103209
نمابر : 024-33103210