سوالات متداول سوالات متداول

انتقال مانده بدهی تسهیلات بااستفاده ازاوراق گواهی حق تقدم به چه صورت می باشد ؟

انتقال مانده بدهی تسهیلات ازمحل اوراق گواهی حق تقدم ، بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی امکانپذیر است. لازم به ذکراست  اخذ یک درصد کارمزد درزمان انتقال مانده بدهی درکلیه قراردادهای تسهیلاتی الزامی می باشد . (میزان کارمزد حداقل یک میلیون ریال و حداکثر 5 میلیون ریال می باشد )سوالات متداول سوالات متداول