سوالات متداول سوالات متداول

نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟

درحال حاضر نرخ سود تسهیلات ازمحل صندوق پس انداز یکم در بافت فرسوده شهری 6 درصد و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری 8 درصد می باشد.

سوالات متداول سوالات متداول