سوالات متداول سوالات متداول

نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟

درحال حاضر برطبق مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات خرید ازمحل حساب پس انداز مسکن جوانان 9 درصد،از محل صندوق پس انداز مسکن11 درصد  و از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 8 و 6 درصد می باشد .

سوالات متداول سوالات متداول