سوالات متداول سوالات متداول

در چه صورت، کارت خود پرداز ضبط می گرددو در صورت بروز این اتفاق، چه اقدامی می باید انجام داد؟

در صورتی که رمز کارت تا سه نوبت متوالی اشتباه وارد شود کارت غیر فعال و توسط دستگاه ضبط می شود. جهت دریافت کارت ظرف 24 ساعت به شعبه ضبط کننده و پس از آن می بایست به شعبه صادر کننده کارت مراجعه شود.

سوالات متداول سوالات متداول