سوالات متداول سوالات متداول

چنانچه کارت هدیه منقضی شده دارای مانده باشد با ارایه درخواست، دریافت مانده مزبور امکان پذیر است ؟

در صورت انقضای کارت در صورتی که مانده حساب کارت کمتر از مبالغ اسمی کارت های هدیه رایج باشد تفاوت آن تا مبلغ اسمی کارت، بالاتر دریافت می گردد و کارت هدیه جدید عرضه می شود.

سوالات متداول سوالات متداول