تسهیلات جعاله از محل سپرده گذاری تسهیلات جعاله از محل سپرده گذاری

تسهیلات جعاله با سپرده
سقف تسهیلات:50 میلیون ریال
مبلغ سپرده گذاری: 50 میلیون ریال
مدت سپرده گذاری: 6 ماه
نرخ سود تسهیلات:11 درصد
مدت باز پرداخت : حداکثر 5 سال
 
جعاله تعمیر : حفریا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل
 ساختمان رنگ ونقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
 
جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشیکاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش 
کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان
نکته : در صورت سپری نمودن بیش از دو دوره انتظار(یکسال) ،تسهیلات گیرنده از تخفیف سود یک درصدی تسهیلات با سپرده بهره مند می شود.
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرارداد جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.
 
انـواع وثـایق قابل قــبول:
الف- در قبال سفته :
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ضمانت یک نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ب- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک : (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر ضامن معتبر و مورد تایید شعبه
 
ج- در قبال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یا سپرده کوتاه مدت ویژه:
*- میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود
 
د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
* - میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)
 
ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.
پرد اخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت مابه التفاوت تسهیلات  جعاله با سپرده و بدون سپرده بدون محدودیت زمانی تا سقف 200 میلیون ریال بلامانع است .
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات، بلامانع است .
تسهیلات باسپرده توام با اوراق ممتاز:
علاوه بر تسهیلات 50 میلیون ریالی از محل با سپرده ، با تهیه و خرید اوراق ممتاز به مبلغ 150 میلیون ریال استفاده از سقف تسهیلات 200 میلیون ریالی به منظور تعمیر و یا تکمیل یک واحد مسکونی امکان پذیر می باشد .نرخ سود تسهیلات از محل اوراق ممتاز در حال حاضر 17.5 درصد و مدت بازپرداخت این تسهیلات حداکثر 5 سال است
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس اطلاع از آخرین قیمت اوراق مراجعه به آدرس اینترنتی :http://www.irfarabourse.com 
 
 
 
تاریخ ویرایش1398/4/26- 10:14