استعلام ضمانت نامه استعلام ضمانت نامه

راهنما : فیلد مربوط به "شماره ضمانت نامه" به صورت نمونه تکمیل گردد.

به طور مثال در خصوص ضمانت نامه شماره 2/1111/5478/1756/ض صادره توسط شعبه مستقل مرکزی تهران ، فیلد مربوطه به صورت 2111154781756 (بدون ممیز) درج گردد. (رقم اول نوع ضمانت نامه، چهار رقم بعدی کد شعبه و باقی ارقام شماره قرارداد)

captcha