رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه جنوب استان فارس

جواد صالحی نیا
رییس حوزه جنوب استان فارس
تلفن : 071-52240100
نمابر : 071-52240104
آدرس پستی : لار-شهرجدید بلوار فرهنگ طبقه فوقانی بانک مسکن