رؤسای حوزه رؤسای حوزه

بازگشت

رییس حوزه شمال استان فارس

حمیدرضا نوروزی
رییس حوزه شمال استان فارس
تلفن : 071-43225128
نمابر : 071-43222753
آدرس پستی : مرودشت-خیابان سعدی جنب شعبه مرکزی بانک مسکن مرودشت