رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل مالی بانکداری الکترونیک

ناصر جعفری صابری
رییس اداره کل مالی بانکداری الکترونیک
تلفن : 021-66742233
نمابر : 021-66722268
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره یک بانک مسکن