پربازدیدترین اخبار پربازدیدترین اخبار

راهکارهای مدیر عامل بانک مسکن برای حل مشکل دارایی های منجمد بانک ها

در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تشریح شد

مدیر عامل بانک در «بیستوهفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی؛ ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار» چهار راهکار مهم برای حل مشکل دارایی های منجمد بانک ها را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در این همایش دکتر محمدهاشم بتشکن با بیان اینکه تاکنون عمده مباحث مطرح شده در خصوص راهکار حل مشکلات داراییهای سمی و منجمد بانکها، پیرامون کاهش «دستوری» نرخ سود سپردههای بانکی در جریان بوده است، گفت: چهار راهکار مهم برای حل مشکل داراییهای منجمد و سمی بانکها وجود دارد که میتوان با استفاده از آنها نهتنها نرخ سود سپردههای بانکی را به صورت غیردستوری کاهش داد بلکه با استفاده از این روشها زمینه خروج داراییهای سمی از ترازنامه بانکها نیز فراهم میشود.

وی افزود: رسیدن به یک باور مشترک در میان بالاترین سطوح مدیریتی کشور در خصوص بحران نظام بانکی در ارتباط با داراییهای سمی و منجمد، اراده راسخ در میان روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای مداخله در موضوع و حل بحران ایجادشده، ایجاد نهاد مدیریت داراییها برای شناسایی مشکلات و عملکرد بهموقع در زمان بحران و همچنین طراحی نقشه راه عملیاتی برای حل بحران، مهمترین راهکارهایی است که در این زمینه وجود دارد.

مدیر عامل بانک با بیان اینکه در شرایط فعلی تقریباً همه بانکها برای ادامه حیات ناچار به تامین مالی گرانقیمت و پرداخت سود به سپردهها با نرخی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هستند، گفت: در خصوص داراییهای سمی و منجمد بانکها باید بحث از ریشهها و علل این پدیده فراتر برود و با نگاهی واقعبینانهتر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.

دکتر بتشکن ادامه داد: واقعیت این است زمانی که به دلیل حجم بسیار بالای داراییهای منجمد عملاً بانکها با بحران تامین مالی مواجه شدهاند چگونه میتوان انتظار داشت که به نرخهای مصوب پایبند بمانند؟

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ارایهشده از سوی بانک مرکزی که بهروزرسانی آن مربوط به اردیبهشتماه امسال است، مجموع داراییهای نظام بانکی کشور 1700هزار میلیارد تومان است و مانده تسهیلات نظام بانکی نیز به عدد 1000 هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین 45 درصد از مجموع داراییهای نظام بانکی هماکنون در چهار بخش مطالبات غیرجاری، اموال تملیکی، مطالبات بانکها از دولت و سرمایهگذاری در شرکتها، بنگاهها و سایر داراییهای بانکی منجمد شده است که معادل حدود 765 هزار میلیارد تومان است.

دکتر بتشکن با بیان اینکه از سوی دیگر 50 درصد از تسهیلات ارایهشده به متقاضیان از سوی سیستم بانکی کشور پول نقد و تازه (fresh money) نبوده است به این معنا که ناشی از امهال، تقسیط و تجدید تسهیلات قبلی است، گفت: با محاسبه این میزان، مجموعاً حدود 1265 هزار میلیارد تومان از کل داراییهای نظام بانکی کیفیت لازم را برای ایجاد جریان نقدی برای بانکها ندارد؛ به این ترتیب در شرایطی که حدود 70 درصد از داراییهای بانکها به اصطلاح داراییهای «فاقد کیفیت» لازم برای ایجاد جریان نقدی هستند چگونه میتوان انتظار داشت که بانکها به اشکال مناسب، با کاهش سود سپردهها و تسهیلات، حجم مناسبی از تسهیلات بانکی را برای متقاضیان فراهم کنند؟

مدیرعامل بانک افزود: در شرایطی که معضل جریان نقدی داراییها هماکنون برای بانکها تبدیل به یک بحران شده است و بانکها در نتیجه مواجهه با تنگنای مالی مجبور به جذب منابع گرانقیمت و پرداخت نرخهای بالاتر سود به سپردهگذاران در رقابت با سایر بانکها هستند مدیران بانکها دو راهکار بیشتر پیش روی خود ندارند؛ یکی از این راهکارها پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای پرریسک با نرخ بازدهی بالا است؛ در غیر این صورت بانکها میتوانند به جای پرداخت تسهیلات، منابع خود را صرف سرمایهگذاری و بنگاهداری کنند.

دکتر بتشکن ادامه داد: همین وضعیت در حال حاضر در برخی بانکهای کشور وجود دارد و مشاهده میشود که تنها حدود 30 تا 40 درصد از مجموع داراییهای آنها صرف پرداخت تسهیلات به متقاضیان میشود و مابقی در سایر حوزههای جذابتر هزینه شده است.

وی با بیان اینکه هماکنون مشکل داراییهای سمی و منجمد در نظام بانکی کشور تبدیل به یک بحران شده و از حالت طبیعی خارج شده است، گفت: اولین راهحل برای مواجهه با این بحران ایجاد یک باور مشترک در خصوص غیرعادی بودن شرایط نظام بانکی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور است که به نظر میرسد در حال حاضر زمینههای ایجاد این باور مشترک فراهم شده است.

مدیرعامل بانک ادامه داد: راهکار دوم در ایجاد یک عزم و اراده راسخ و ملی در میان سران سه قوه برای مداخله و حلوفصل این بحران خلاصه میشود و در وهله سوم لازم است یک نقشه راه عملیاتی و اجرایی با پذیرش تمام عواقب و مسوولیتهای ناشی از جراحی در نظام بانکی کشور از سوی ردههای مدیریتی ارشد دولتی و نظام بانکی، طراحی شود که بر مبنای آن راهکارهای اجرایی برای حل بحران اندیشیده و اجرایی شود.

دکتر بتشکن همچنین ایجاد نهاد مدیریت داراییها برای بررسی وضعیت داراییهای سمی و بحرانهای مالی نظام بانکی و سپس تکتک بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را از دیگر راهکارها و الزامات رسیدگی به شرایط فعلی نظام بانکی کشور به خصوص در ارتباط با بحث داراییهای سمی و منجمد عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مشکل داراییهای سمی بانکها حل نشود افزایش سرمایه بانکها نیز راهحل دایمی و مؤثر محسوب نمیشود.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: به نظر میرسد در شرایط فعلی تنها راهکار عملیاتی برای حل مشکل داراییهای سمی و منجمد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای حل بحران و سپس تبدیل داراییهای منجمد به اوراق بهادار و فروش آنها به متقاضیان است. از این طریق دولت عملاً میتواند با دخالت مؤثر در این زمینه بانکها را از بحران خارج کند.

آخرین بروزرسانی 1396/4/17