در دومین همایش مدیران ارشد بانک در سال96 انجام شد

رونمایی ازتصویر سال 1400 بانک مسکن

در دومین همایش مدیران ارشد بانک در سال96 انجام شد

تصویر ساختاری و مالی بانک مسکن در سال 1400، در دومین همایش مدیران ارشد بانک درسال جاری رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر محمدهاشم بتشکن مدیر عامل در همایش مدیران ارشد بانک که در ستاد مرکزی ونک و با حضور مسوولان ارشد بخش مسکن برگزار شد، ضمن تشریح سند راهبردی بانک مسکن در افق 1400، سه تصویر از گذشته، حال و آینده نظام تامین مالی مسکن را با محوریت بانک مسکن ارایه کرد.

در این همایش مدیر عامل بانک با بیان اینکه سند راهبردی بانک مسکن تا 1400، بر اساس اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز توسعه کشور، برنامه ششم، اولویتهای رییس جمهور و همچنین برنامههای وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده است، افزود: در این سند، مباحث تامین مالی بخش مسکن با دو اولویت بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و همچنین شکلدهی رونق پایدار به بخش مسکن و ساختمان، طراحی و تعریف شده است.

وی ادامه داد: بخش مسکن بهرغم تحرک روبهجلو اما هنوز به رونق نرسیده است. در بافت فرسوده نیز طبق برنامههای دولت قرار بود طی سه سال گذشته در مجموع 800 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده سراسر کشور نوسازی شود اما طی این مدت فقط 36هزار فقره تسهیلات نوسازی از سوی شبکه بانکی به سرمایهگذاران بافت فرسوده پرداخت شده که بخش زیادی از آن (معادل 25 هزار فقره) توسط بانک مسکن پرداخت شده است.

به گفته دکتر بتشکن در برنامه ششم نیز مقرر شده سالانه 270 محله فرسوده در شهرهای کشور نوسازی و بازسازی شود بنابراین حجم کار در این حوزه مشخص است و متناسب با آن، سند راهبردی بانک مسکن-1400 تدوین شده است.

مدیر عامل بانک تصریح کرد: این سند بر اساس 4 گروه تقاضای هدف دولت در بازار مسکن که باید مورد حمایت مالی ویژه قرار بگیرند تنظیم شده است. این گروهها شامل ساکنان بافت فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی، بدمسکنها و همچنین خانهاولیهامیشود.

مدیر عامل بانک در ادامه، با تشریح ابعاد مختلف سند راهبردی بانک مسکن تا 1400 گفت: در قالب این سند، بانک مسکن در سال 1400 با توانایی تامین نیمی از کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به بخش مسکن، قادر خواهد بود عملیات تامین مالی ساخت، خرید و تعمیر یک میلیون و 300هزار واحد مسکونی را برعهده بگیرد و به رهبر ارایه خدمات تامین مالی مسکن تبدیل شود.

بتشکن همچنین تصریح کرد: در قالب این سند، تصویر سال 1400 بانک مسکن، مستحکمترین بانک توسعهای کشور با 140هزار میلیارد تومان سپرده جذبشده در قالب رشد سالانه 20 درصد سپردهها خواهد بود بهگونهای که بانک مسکن در سال 1400 میتواند 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کند.

در این سند، افزایش سرمایه حداقل 40 هزار میلیارد تومانی از محل تبدیل خط اعتباری مسکن مهر، پیشبینی شده است.

این گزارش حاکی است، در ادامه این همایش حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی چشمانداز
10ساله نیاز به مسکن طی 10 سال پیشرو را تشریح کرد.

مظاهریان گفت: مطابق با برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، طی 10 سال آینده سالانه حدود 1میلیون واحد مسکونی موردنیاز است که بر این اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود 10 میلیون واحد مسکونی برآورد میشود.

وی افزود: حدود نیمی از این نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافتهای شناساییشده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.

مظاهریان با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه جامع نیازسنجی، اقدام و عمل در حوزه سیاستگذاری مسکن طی یک دهه پیشرو است افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخشهای گوناگون اقتصادی و به خصوص بخش مسکن هر سال امکان رصد و پایش این طرح وجود دارد؛ این در حالی است که یکی از مهمترین موارد مربوط به نواقص بسیاری از طرحهای توسعهای کشور عدم امکان پایش این طرحهاست که عملاً تاثیر این طرحها و امکان اجرایی شدن آنها را پس از بروز تغییر و تحولات پیشبینینشده در حوزههای گوناگون اقتصادی در سالهای بعدی غیرقابل اجرا میکند.

وی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور گفت: بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال 95، جمعیت کشور هماکنون به مرز 80 میلیون نفر رسیده است، تعداد خانوار به 24 میلیون خانوار رسیده و بعد خانوار هماکنون به عدد
3/3 کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این آمارها از ضرورت تغییر رویکردها در بازار مسکن و حوزه سیاستگذاری مسکن خبر میدهند؛ افزود: هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه مسکن باید بر مبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.

مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی طی سالهای گذشته تاکنون اولویتهای سیاستگذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانهاولیها، ساکنان بافتهای فرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیهنشینان
اعلام کرد.

به گفته وی سیاست توسعه صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن برای حمایت از گروههای متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کمدرآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیادهسازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهمترین برنامههایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن، سیاستگذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن درصدد عملیاتیکردن آن است.

شایان ذکر است، دومین همایش مدیران ارشد بانک مسکن به مدت دو روز در تاریخ 26 و 27 مهرماه سال جاری برگزار شد که مشروح گزارش آن در خبرنامه آینده درج خواهد شد.

 

آخرین بروزرسانی 1396/8/17