نمایش اخبار نمایش اخبار

با حضور مديرعامل حکم رياست روابط عمومي به مدير سابق آذربايجان شرقي اهدا شد

مراسم معارفه مهدي احمدي رييس جديد اداره کل روابط عمومي با حضور مديرعامل، اعضاي هيأت مديره، مشاور مديرعامل در منابع انساني، مديران امور و روساي دواير اداره کل روابط عمومي در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزي ونک برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار ما، در اين مراسم دکتر محمدهاشم بتشکن مديرعامل بانک با گراميداشت هفته دفاع مقدس و تسليت ايام سوگواري تاسوعا و عاشوراي حسيني، طي سخناني با اشاره به عملکرد و فعاليتهاي مطلوب اداره کل روابط عمومي از ايزدي بهعنوان فردي متخصص در حوزه ارتباطات و رسانه ياد کرد و گفت: اميدوارم با حضور رييس جديد اداره روابط عمومي، آقاي ايزدي وقت بيشتري براي مديريت در دو اداره مهم بازاريابي و روابط عمومي گذاشته و بتواند در فعاليتهاي استراتژيک به هيأت مديره بانک کمک کند.

دکتر بتشکن در بخشي ديگر از سخنان خود اظهار داشت: در ادبيات کسبوکار بهطور معمول تمايز در خدمات و محصول تعريف ميشود ولي در سالهاي گذشته اين ايده برندينگ از دريچه روابط عمومي ديده شده و پاسخگويي بهعنوان برند بانک و وجه تمايز سازمان معرفي شد که انتظار داريم با حضور آقاي احمدي همان برند احيا شده و در تصوير ذهني مخاطبان تقويت شود.

مديرعامل بانک داشتن برنامههاي کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت را از ضرورتهاي فعاليت رييس اداره روابط عمومي برشمرد و گفت: آقاي احمدي بايد تلاش کند تا سال 1400 براي فعاليتهاي خود برنامهريزي کرده و روابط عمومي قرن جديد را به نفر بعدي تحويل دهد.

دکتر بتشکن در ادامه سخنان خود خطاب به احمدي تصريح کرد: يکي از مأموريتهايي که براي شما بهعنوان رييس جديد اين اداره کل تعيين ميکنم اين است که به هر شکل ممکن با کمک حوزه آموزش و امور شعب تهران سرزندگي و اطلاعات شغلي و کاري کارکنان شعب تهران را افزايش داده و براي آن برنامه مشخص ارتباطي داشته باشيد و فضاي کاري کارکنان تهران را از حيث روابط عمومي آماده کنيد.

وي خاطرنشان کرد: تمام کارکنان بانک در سراسر کشور ميتوانند منبع اطلاعاتي شما باشند و با آگاهي از فضاي عمومي بانک به شما در پيشبرد اهداف روابط عمومي بانک کمک کنند.

مديرعامل بانک تصريح کرد: شادابي و نشاط براي کارکنان شعب از ضروريات است؛ بهويژه براي بانکهاي دولتي که با محدوديتهاي بودجه روبرو هستند ولي امکانات ديگري در اختيار داريد که ميتوانيد از آنها استفاده کنيد.

وي گفت: در سياستهاي بازاريابي، بازاريابي مويرگي را از طريق تکتک کارکنان داريم که روابط عمومي هم بايد همانند بازاريابي از طريق تمامي کارکنان شعب کشور بهويژه شعب تهران فعاليت خود را به نحو مطلوب انجام دهد و همچون گذشته سرآمد روابط عمومي بانکها و سازمانها باشد.

دکتر بتشکن با تأکيد بر ارتباطات مؤثر خاطرنشان کرد: حوزه ارتباطات بانک ذينفعان مختلفي ازجمله کارکنان، بازنشستگان، مشتريان تسهيلات، سپردهگذاران و دولت دارد که بايد براي همه اين موارد از طريق ادارات کل روابط عمومي و بازاريابي برنامه مشخص داشته باشد.

مديرعامل بانک تصريح کرد: بايد تکتک کارکنان شعب درک درستي از منويات هيأت مديره بانک و اولويتهاي سازمان داشته و اين وظيفه مشترک مديريت روابط عمومي و مديريت امور شعب است که ابزارش به دست روابط عمومي است.

وي همچنين گفت: مهمترين سرمايه بانک خوشنامي و اعتبارش است؛ بنابراين بايد در تقويت سرمايه اجتماعي و فضاسازي رسانهاي تلاش کنيم و مراقب باشيم که کوچکترين لطمهاي به آن وارد نشود؛ درواقع بانک بهغيراز کارکنان به مدافعان رسانهاي و خزانهاي از متخصصين خارج از سازمان و مشاوران بيروني نياز دارد.

دکتر بتشکن خطاب به رييس جديد اداره کل روابط عمومي گفت: بايد از تجربه فني خود که در مديريتهاي شعب و اطلاعاتي که در خصوص محصولات بانک داريد در حوزه روابط عمومي استفاده کنيد.

مديرعامل بانک با اشاره به عملکرد ايزدي در اداره کل روابط عمومي تصريح کرد: با تلاش و فعاليتهاي ايشان در حال حاضر سرآمد روابط عموميهاي بانکهاي دولتي هستيم و به همين دليل بهعنوان منتخبين مديران روابط عمومي بانکهاي دولتي از سوي بانک مرکزي انتخاب شدند که اين موضوع بايد بهعنوان وجه تمايز بانک حفظ شود.

مديرعامل بانک در بخشي ديگر از سخنان خود تهيه ساختار و سازمان مرکز مشاوره بانک را از مهمترين برنامههاي کوتاهمدت اداره کل روابط عمومي برشمرد و گفت: تا 22 بهمن امسال بايد اين ساختار مشخص شود و اطلاعات کارکنان امور شعب، بازرسي، منابع انساني، حراست و ... بهصورت درخت دانش درآمده و فشارهاي تلفني از بخشهاي مختلف سازمان کم شده و مرکز مشاوره بانک پاسخگوي مخاطبان باشد.

وي همچنين بر جريانسازي دايمي مثبت که مورد تأکيد مقام معظم رهبري است تأکيد کرد و گفت: جريانسازي در منافع شامل سه بخش ارزشهاي ملي، ارزشهاي مذهبي و ارزشهاي انقلابي است که بايد دائماً جريانسازي شود که در بانک مسکن براي اين موضوعات کانالهاي خاصي ازجمله شوراي توسعه فرهنگي امربهمعروف، فرهنگ سازماني و بسيج را در اختيار داريم.

مديرعامل بانک تأکيد کرد: بايد در خصوص مديريت متمرکز تبليغات در مديريتهاي شعب و استانها بازتعريف داشته باشيم و تمرکز در سياستگذاريها به ترتيبي باشد که تصوير واحدي از پيامها و تبليغات در اطلاعرساني ارائه دهيم.

دکتر بتشکن در پايان براي احمدي در سمت جديد آرزوي موفقيت کرد و ادامه روند فعاليت مطلوب اداره روابط عمومي با کمک مدير امور ارتباطات و بازاريابي و کارکنان اداره کل روابط عمومي را خواستار شد.

 همچنين در اين مراسم مسعود ايزدي مدير امور ارتباطات و بازاريابي طي سخناني با تبريک انتصاب مهدي احمدي، خاطرنشان کرد: تجربيات و سوابق ايشان در شعب و ستاد مديريت به اداره روابط عمومي کمک شاياني کرده و زمينه ارتباط بيشتر با بدنه شعب و مديريتها ايجاد و ظرفيتهاي اداره کل روابط عمومي را افزايش ميدهد.

ايزدي با اشاره به فعاليتهاي مختلف اداره کل روابط عمومي، کارکنان آن را افرادي پرتلاش، خلاق، دستپاک و علاقهمند برشمرد و اظهار داشت: فعاليتهاي روابط عمومي از تبليغات گرفته تا اطلاعرساني و برندينگ موارد مهمي تلقي ميشود که در صورت مطلوب بودن ميتواند اثر خوبي از سازمان در ذهن مخاطبين گذاشته و در صورت کمکاري ذهنيت مردم را نسبت به سازمان منفي کند.

وي در ادامه برقراري ارتباط مطلوب و کنترل جرايد، خبرگزاريها و شبکههاي اجتماعي را کاري پرمشغله، تخصصي و حرفهاي دانست و گفت: خوشحالم که در خدمت همکاراني هستم که در اين زمينهها متخصص و حرفهاي هستند و ميتوان به ضرس قاطع گفت امروز روابط عمومي بانک مسکن حتي در نگاه مديران ارشد کشور بهعنوان يک روابط عمومي خوب شناختهشده و به همت کارکنان خود و حمايت مديريت ارشد بانک، خوب درخشيده است.

مدير امور ارتباطات و بازاريابي با اشاره به حمايتهاي هميشگي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانک تأکيد کرد: اداره کل روابط عمومي اگر پشتيباني مديران عالي سازمان را همراه نداشته باشد نميتواند کار خود را به نحو مطلوب به پيش ببرد.

 در ادامه اين مراسم مهدي احمدي رييس جديد اداره کل روابط عمومي که پيش از اين مسووليت مديريت آذربايجان شرقي را بر عهده داشت طي سخناني از اعتماد مديران عالي بانک به وي براي انتصاب به اين سمت قدرداني کرد و گفت: خداوند را شاکرم که توفيق خدمت گذاري در بزرگترين بانک تخصصي، توسعهاي و دولتي کشور را به من اعطا نمود و تلاش خواهم کرد با رهنمودهاي مديران عالي بانک، آقاي ايزدي و اهتمام و همدلي تمامي کارکنان جايگاه شايسته و نام بلند و برند بانک را حفظ، تثبيت و ارتقا بخشم.

وي در ادامه روابط عمومي را مغز متفکر، چشم بينا و زبان گوياي بانک معرفي کرد و گفت: روابط عمومي در حقيقت شبکه هوشيار، بانک اطلاعات و پل ارتباط بانک با افکار عمومي، مشتريان و همکاران با نگرشها، تمايلات، عادات و سلايق مختلف است و بايد در جهت توسعه خصلتهايي چون قانون مداري، نظم و شجاعت، بهداشت معاملاتي و خبري و احترام به حقوق فردي و اجتماعي و صداقت گام بردارد.

احمدي افزود: احساس مسووليت اخلاقي، آگاهي از بانک و جامعه، نوآوري و خلاقيت، آشنايي با علوم اجتماعي، گوش دادن مؤثر، همدلي و ايمان به حقانيت مخاطب ازجمله ويژگيهاي بارز روابط عمومي است.

رييس جديد اداره کل روابط عمومي در ادامه به بيان رئوس اقدامات مدنظر خود در قالب برنامه کوتاهمدت و بلندمدت پرداخت و تصريح کرد: تلاش ميکنم با استفاده از خرد جمعي در جهت اعتلاي نام و برند خوشنام بانک گام بردارم و نقشه راه و تصوير ذهني از بانک تقويت شود.

وي تمرکز بر تبليغات و اطلاعرساني در سطح کشور را از ديگر برنامههاي خود برشمرد و گفت: همچنين سعي ميشود استراتژي بانک که همان تمايز محصولات است به اطلاع ذينفعان رسانيده و خلاقيت و نوآوري در عملکرد با استفاده از خرد جمعي و کار گروهي که منجر به تغيير ارزشآفرين در عملکرد شود، به کار گرفته شود.

احمدي در پايان سخنان خود گفت: اميدوارم با ايجاد پويايي و مديريت علمي زمينه ارتقاي علمي هرچه بيشتر اداره کل روابط عمومي را ايجاد کرده و انتظارات تمام ذينفعان بانک را پاسخ داده و رضايت آنان را جلب نمايم.

 اين گزارش حاکي است، در ادامه اين نشست ابوالقاسم رحيميانارکي عضو هيأت مديره بانک با تبريک انتصاب احمدي، براي وي در جايگاه و پست جديد آرزوي موفقيت کرد و گفت: با توجه به عملکرد خوب مسوولان اين اداره در گذشته اميدواريم با رياست آقاي احمدي شاهد اتفاقات بهتري در اين حوزه بوده و با کمک همکاران روابط عمومي، در آينده خبرهاي خوبي را از اين حوزه داشته باشيم.

عضو هيأت مديره با اشاره به اهميت بحث برندينگ و اطلاعرساني براي سازمانهاي بزرگ از آنها بهعنوان بازوي حرکتي سازمان ياد کرد و اظهار داشت: اميدوارم اين حرکت با حضور آقاي احمدي سرعت بيشتري گرفته و با توجه به گسترش فعاليتهاي حوزه مجازي، اينگونه موارد با کيفيت و محتواي بهتر انجام شود.

 همچنين در اين مراسم جعفر آقاملايي عضو هيأت مديره با تبريک انتصاب رييس جديد اداره کل روابط عمومي به تجارب و سوابق وي در مديريت جنوب شرق تهران و مازندران اشاره کرد و گفت: ايشان در مسووليتهاي قبلي توفيقات خوبي داشتهاند که به طور يقين اين موفقيتها و تجربه در بخش اجرا ميتواند کمک خوبي براي اداره روابط عمومي باشد و فعاليتها با سهولت بهتري انجام گيرد.

وي در ادامه با تشکر از عملکرد کارکنان روابط عمومي از آنان بهعنوان کارکناني خلاق و با تجربه ياد کرد و تصريح کرد: انشاا... همچنان در جايگاه جديد با قدرت و توکل به خدا فعاليتها را آغاز کنيد و به طور يقين با استفاده از تجربيات آقاي ايزدي و همکاري کارکنان خوب اين اداره ميتوانيد کارهاي بزرگي را انجام دهيد.

 در ادامه محمدحسن مهدوي مدير امور حراست طي سخناني فعاليتهاي دو حوزه حراست و روابط عمومي را در سازمان مانند ريل قطار توصيف کرد که اگر نباشند لوکوموتيو سازمان به حرکت درنخواهد آمد.

وي در ادامه به بيان ويژگيهاي مدير و کارکنان روابط عمومي پرداخت و گفت: از نظر دانش کاري و فني مدير و کارکنان روابط عمومي بايد بهترين کارکنان مجموعه بوده و داراي سابقه تجربي مناسبي باشند.

مهدوي همچنين گفت: همکاران روابط عمومي بايد در حوزه افکار عمومي پژوهشگر باشد و بهموقع افکار عمومي جامعه و سازمان خود را تحليل کند و اگر ما نتوانيم در روابط عمومي قدرت تجزيهوتحليل مناسب و با سرعت داشته باشيم قطعاً از سيستم بانک و کارکنان بانک عقب ميمانيم.

مدير امور حراست دارا بودن اخلاق، منش اسلامي و تعهد به سازمان را از ديگر ويژگيهاي کارکنان روابط عمومي دانست و تأکيد کرد: بايد الگو بودن در روابط عمومي همچون گذشته مستمراً ادامه داشته باشد تا ساير بخشها را بهپيش ببريم.

وي تأکيد کرد: اگر روابط عمومي برنامهريزي مدون طولانيمدت و منظم و قاعدهمند نداشته باشد موفق نخواهد بود و بايد به طريقي سازماندهي کند که از ظرفيت همه در سازمان استفاده کند تا با کمترين هزينه بهترين برند باشد.

مدير امور حراست در پايان سخنان خود گفت: انشاا... از تمام توانمنديهاي آقاي احمدي استفاده شود و روزي را شاهد باشيم که وضعيت سازمان بهتر از گذشته شود.

 در ادامه اين نشست نادر قاسمي عضو هيأت مديره طي سخناني ضمن تبريک به احمدي، به سوابق و موفقيتهاي وي در سمتهاي قبلي اشاره کرد و فعاليتهاي اداره روابط عمومي را در خصوص معرفي محصولات و خدمات بانک مهم برشمرد.

وي همچنين عملکرد و خدمات رييس سابق اين اداره کل را بسيار مطلوب ارزيابي کرد و گفت: در حال حاضر کمتر کسي ميشود که محصولات بانک را نشناسد و اين محصول تلاش مسوولان و کارکنان اداره کل روابط عمومي است.

قاسمي در ادامه با اشاره به مرکز مشاوره بانک، فعاليتهاي آن را کمک به حوزه طرح و برنامه و امور شعب دانست و تصريح کرد: اين بخش علاوه بر معرفي خدمات پاسخگوي نيازهاي مشتري و مشکلات آنان است.

عضو هيأت مديره بانک با اشاره به بحث شکل ظاهري شعب گفت: در تهران بايد خون جديدي تزريق شود و در خصوص فضاي شعب، اداره روابط عمومي بايد به امور شعب کمک کند.

در پايان اين مراسم حکم انتصاب مهدي احمدي به سمت رييس اداره کل روابط عمومي از سوي مديرعامل به وي اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1396/8/17