نمایش اخبار نمایش اخبار

افتتاح اولين مركز توسعه كارآفريني در نظام بانكي با حضور وزير راه وشهرسازي

مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن با هدف جهتدهي يکپارچه توان توسعهاي مجموعه بانک با حضور وزير راه و شهرسازي و مسوولان ارشد بانک افتتاح شد. به گزارش به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن صبح روز پنجشنبه 30 شهريورماه با حضور وزير راه و شهرسازي، مسوولان ارشد بانک، نمايندگاني از سازمانها و شرکتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي افتتاح شد.

بر اين اساس بانک مسکن تلاش ميکند توان خود را بهمنظور توسعه کارآفريني با هدف پيشرفت کشور در بخش مسکن و ساختمان و همچنين پولي و مالي به کار گيرد.

بخش عمده فعاليت اين مرکز ايدهمحوري، دريافت، پرورش، حمايت و نهايتاً تجاريسازي ايدهها با تأکيد بر انجام امور تحقيقاتي و توسعه فناوري بخش مسکن و ساختمان است.

همچنين نوآوري در خدمات مالي با محوريت خدمات پرداخت و بانکداري الکترونيک با تبعيت از اسناد بالادستي بهمنظور تأمين بستههاي منتج به تأمين مسکن بخش ديگري از اهداف اين مرکز توسعهاي است.

درعينحال سهولت دسترسي فاقدان مسکن بهويژه گروههاي کمدرآمد، ارتقاي کيفي و کمي مسکن توليدي کشور، حمايت از سرمايهگذاري در امر توليد مسکن با استفاده از فناوريهاي نوين  و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري از ديگر اهداف اين مرکز عنوان شده است.

بر اين اساس تمام فعاليتهاي مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن مبتني بر سوددهي و در راستاي اجراي اصول اقتصاد مقاومتي است.

دکتر بتشکن عنوان کرد

    دستيابي به اهداف توسعهاي و تخصصي- تجاري بانک مسکن با راهاندازي مرکز توسعه کارآفريني

 در ادامه اين مراسم دکتر بتشکن مديرعامل بانک ضمن تشريح اقدامات بانک در حمايت از ايدههاي مالي و ساختماني، گفت: طراحي و راهاندازي مرکز توسعه کارآفريني بانکمسکن با هدف ايفاي دو شأن توسعهاي و تخصصي- تجاري خود است، کما اينکه اين مأموريت در گذشته دور نيز توسط منظومه نهادي در حوزه مسکن و ساختمان انجام شده است.

وي تصريح کرد: خوشحالم که با تأسيس و افتتاح مرکز توسعه کارآفريني بانکمسکن در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني بر درونزايي و دانشبنياني اقتصاد و توجه به استعدادهاي جوان و تحصيلکرده کشور بهعنوان سرمايه ملي فناناپذير گام کوچکي در ايجاد ظرفيت نهادي بهمنظور پشتيباني از توسعه کارآفريني کشور برداريم.

مديرعامل بانک افزود: سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهعنوان نقشه راه اقتصادي کشور، بر دو موضوع مهم تأکيد ميکند که شامل تأمين شرايط و فعالسازي تمامي امکانات و منابع مالي و سرمايههاي ملي و انساني بهمنظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليتهاي اقتصادي و همچنين پيشتازي اقتصاد دانشبنيان و ساماندهي نظام ملي نوآوري و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانشبنيان منطقه است.

دکتر بتشکن ادامه داد: بندهاي 6، 7 و 9 سياستهاي کلي نظام در امور مسکن بر حمايت از طرحهاي توليد مسکن انبوه و صنعتي مسکن، اجباريکردن استانداردهاي ساختوساز و طرحهاي صرفهجويي انرژي و تقويت پژوهش و ارتقاي دانش علمي در حوزه مسکن تأکيد دارد. همچنين قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن بر ارتقاي کيفي و کمي مسکن توليدي، حمايت از سرمايهگذاري در امر توليد مسکن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسکن تأکيد ميکند.

وي تصريح کرد: خوشبختانه با تأسيس مرکز توسعه و سياستهاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي، خطمشيهاي کلان وزارتخانه در خصوص کارآفريني و حمايت از ايدههاي خلاقانه تبيين شده است.

دکتر بتشکن با تأکيد بر اين که بانکمسکن بهعنوان بزرگترين بانک توسعهاي، تخصصي و دولتي کشور از منظر توسعهاي خود بهعنوان بازوي اجرايي سياستهاي دولت به دنبال حمايت از ايدههاي نو، تسهيل سرمايهگذاري بخش خصوصي و پشتيباني از کارآفريني توسط جوانان تحصيلکرده و مستعد کشور راهاندازي شده است، گفت: بانک مسکن از منظر بانکداري- تجاري خود و در راستاي سياستهاي بازاريابي و فرا بازاريابي به دنبال خلق مشتريان آينده خود است.

وي يادآور شد: قبل از شکلگيري بانک مسکن سه مجموعه اصلي بانک رهني (1317)، بانک ساختمان (سهامي عام 1353) و شرکت سرمايهگذاري ساختماني بانکهاي ايران (سهامي عام 1355) را داشتيم که وظيفه تشويق سرمايهگذاري بخش خصوصي را انجام ميدادند.

دكتر بتشکن گفت: بانک رهني که در سال 1317 ايجاد شد در سال 1337 با اصلاح موضوع فعاليت، اجازه تأسيس شرکت و بنگاههاي ساختماني را پيدا کرده و همچنين اختيار خريد زمين و ساختمان را کسب ميکند.

وي افزود: بانک ساختمان که در سال 1353 به صورت سهامي عام تشکيل شد با هدف تشويق، ترغيب و تسهيل مشارکت اشخاص و مؤسسات داخلي و خارجي در فعاليتهاي صنعت ساختمان و مشارکت در مؤسسات ساختمان سرمايهگذاري و صنايع وابسته به امور ساختمان بود.

به گفته مديرعامل بانک، شرکت باسايک، شرکت توسعه صنايع ساختمان و شهرسازي اکوپال، شرکت پوشش بنا، شرکت ساختماني ناواکو، شرکت آهک صنعتي هيدراته لرستان، شرکت تهيه مصالح ساختماني مدرن ايران و شرکت سرمايهگذاري ايران و فرانسه از مجموعه شرکتها و نهادهايي است که در سال 1353 توسط بانک ساختمان بهمنظور توسعه بانک کارآفريني ايجاد شد.

وي ادامه داد: به موازات بانک ساختمان شرکت ديگري ايجاد شد به نام شرکت سرمايهگذاري ساختمان بانکهاي ايران در سال 1355 که موضوع فعاليت آن مشارکت در ايجاد شرکتهاي جديد سازنده ساختماني، مشارکت در ايجاد شرکتهاي توليدکننده مواد و مصالح ساختمان و کمک به بسط و توسعه شرکتهاي موجود از طريق خريد سهام شرکتهاي مذکور است که يک رويکرد بسيار جالب را در اين موضوع دنبال ميکند.

دكتر بتشکن گفت: امروز، بانک مسکن به اتکاي تجارب قبلي و بهرهگيري از آخرين ساختارهاي نوين بانکي بينالملل به دنبال راهاندازي مرکز توسعه کارآفريني است. تجربه دنيا نهتنها تأييدکننده حضور مؤثر بانکهاي بزرگ توسعهاي در حمايت از جوانان براي کارآفريني است بلکه حتي اين مأموريت به بانکهاي بزرگ تجاري جهان نيز تسري پيدا کرده است.

مديرعامل بانک، بانکهاي توسعهاي بزرگي همچون بانک توسعهاي ژاپن و کره و انگلستان را از نمونههاي موفق بانکهاي توسعهاي که با هدف پشتيباني بانکهاي توسعهاي و تجاري از ايجاد مراکز کارآفريني هستند، عنوان کرد و گفت: ما به دنبال حمايت و پشتيباني از اکوسيستم کارآفريني و حلقههاي سهگانه آن هستيم؛ از مديريت خدمات از طريق برونسپاري به مراکز رشد دانشگاهها تا خدمات شتابدهندگي و توانمندسازي و در نهايت خدمات واگذاري است.

دكتر بتشکن ادامه داد: گروه بانک مسکن متشکل از گروه مالي، شرکت تأمين سرمايه، شرکت سرمايهگذاري مسکن و شرکت فناوري اطلاعات هرکدام به اتکاي ظرفيت تخصصي خود به ارايه خدمات توانمندسازي به صاحبان ايده پرداخته و با پشتيباني از تجاريسازي طرحها بسته جذب سرمايه و تأمين مالي شرکتهاي نوپا را فراهم ميکنند.

مديرعامل بانک افزود: شرکت گروه مالي بانکمسکن، ميتواند با سازوکارهايي شرکتهاي نوپا را تأسيس و با واگذاري و يا استراتژي نگهداري، به تقويت ساختار مالي آنها بپردازد. مأموريت اصلي اين مرکز، توانمندسازي صاحبان ايده پس از طي مراحلي و در نقطه شروع کسبوکار از طريق خدمات شتابدهي است.

وي اقدامات بانکمسکن در اجراييکردن اين ايده را اينگونه توضيح داد: ما در فاز اول خدمات خود را از حوزههاي مسکن و ساختمان شروع و در فاز بعد به حوزههاي حملونقل و ساير بخشهاي مرتبط وزارت راه و شهرسازي توسعه خواهيم داد. تمايز رقابتي اين مرکز، اطمينان از وجود بازار مصرف براي ايدههاي تجاريسازي شده از يکسو و جذب سرمايه از سويي ديگر است. بهطوريکه خريدار ايدههاي حوزه ساختمان، شرکت سرمايهگذاري مسکن و خريدار طرحهاي تجاري شده حوزه فناوري اطلاعات، بانک مسکن خواهد بود. مؤسس و متعهد برنامههاي پذيرهنويسي، صندوقهاي جسورانه شرکت تأمين سرمايه بانک مسکن و در نهايت خريدار سهام شرکتهاي نوپا، گروه مالي بانک مسکن است.

بتشکن ادامه داد: بانک مسکن نيز با پشتيباني از حلقههاي سهگانه خود اکوسيستم کارآفريني به مشتريان ارزشمند اعتباري وفادار دست مييابد که خود خلق کرده است. اميدوارم اين مرکز بتواند با بهرهگيري از رهنمودهاي توسعهاي وزارت راه و شهرسازي و ظرفيتهاي مالي و قانوني معاونت علمي رياستجمهوري و صندوق نوآوري و شکوفايي دستگاهها و مراکز آموزش عالي و ظرفيتهاي گسترده بازار سرمايه جهت تجهيز منابع مردمي بتواند سهمي کوچک بر فائق آمدن دولت بر ابرچالش بيکاري جوانان با اشتغال آنها و جوانان تحصيلکرده داشته باشد.

وزير راه و شهرسازي در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفريني:

    نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است

وزير راه و شهرسازي با اعلام اين که بخشنامه دسترسي آزاد اطلاعات به تمامي شرکتها و سازمانهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي ابلاغ خواهد شد گفت: بايد بپذيريم با مجموعه اتفاقاتي که در حوزه فناوريهاي مدرن در حوزه IT  و در ساير حوزهها رخ داده است، تغيير رويکردي از بازار ملي به بازار بينالمللي حاصل شده است.

دکتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفريني بانک از اقدام دکتر محمدهاشم بتشکن در راهاندازي اين مرکز قدرداني کرد و گفت: ما در دولت و در حوزه سياستگذاري بايد بپذيريم که مجموعه اتفاقاتي در حوزه فناوريهاي مدرن در حوزه IT و ساير حوزهها رخ داده است، بدين معنا که قاعده بازار عوض شده و از بازار ملي به بازار بينالمللي تغيير رويکردي ايجاد شده است.

دكتر آخوندي صنعت خودروسازي و بازارIT  را از جمله بازارهايي عنوان کرد که بايد در آنها تغيير رويکرد، از نگاه ملي به نگاه بينالمللي رخ دهد.

وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که بايد فهم جهاني از موضوعات و مسائل مختلف در جامعه شکل گيرد، گفت: نهادهاي فعال در بازار و نحوه ارتباط بين عرضه و تقاضا که نمونهاش در حوزه IT است تغيير کرده و دگرگون شده است. بازارهاي مجازي که شکل گرفتهاند و نحوه تبادل اطلاعات، اتفاقات جديدي را در دنيا ايجاد کرده است.

دكتر آخوندي تصريح کرد: پذيرش اين تغيير از سوي سياستگذار اولين گام براي اصلاح است. معمولاً در اين کار و در زمان تغيير مقاومتهاي زيادي نيز رخ ميدهد زيرا که تمامي ما به سيستمهاي سنتي عادت کردهايم اما در نهايت ناچار به تغيير رويکرد هستيم.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه اتفاقات ديگري نيز در حوزههاي واقعي اقتصاد رخ داده که براي وزارت راه و شهرسازي و همچنين دولت اهميت دارد، گفت: واقعيت اين است که اساساً نظام تقاضا در بازار مسکن عوض شده است. شما در واقع وقتي ميبينيد بعد خانوار طي 20 سال گذشته از تقريباً حدود 5 نفر به 3.2 نفر کاهش پيدا ميکند اين نشان ميدهد که يک اتفاقي رخ داده است.

دكتر آخوندي ادامه داد: شما اگر نگاهي به خريدوفروش واحدهاي مسکوني در تهران بيندازيد ميبينيد که ميزان خريدوفروش بيشتر بين واحدها 50 تا 70 متري اتفاق ميافتد که نشاندهنده اين مطلب است که جنس تقاضا هم عوض شده است و تقاضايي که به شکل سنتي در شمال شهر براي واحدهاي در مساحتهاي بزرگ بوده تغيير يافته و بهبيانديگر قاعده بازي تغيير کرده است.

وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اين که محل عرضه مسکن نيز با تغييراتي مواجه بوده، گفت: زماني همه به دنبال اين بودند تا به پيرامون شهرها بروند. در حال حاضر با آمدن مترو تمايل به برگشتن به درون شهرها و مرکز شهرها بهشدت افزايش يافته است. در واقع وقتي وارد بحث ميشويم ميبينيم که همهچيز در حال تغيير است. بسيار مهم است که سياستگذار اين تغييرات را بفهمد که چه اتفاقي دارد رخ ميدهد.

وي افزود: روشهاي تأمين مالي نيز در حال تغيير است. انواع مدلهاي تأمين مالي که از طريق بازار بورس ايجاد شده بودند روشهايي قديمي بودند که تغيير رويکرد در بازار بورس نيز در حال رخ دادن است. بنابراين ما هماکنون در تمامي حوزهها نيازمند تغيير رويکرد هستيم.

دكتر آخوندي تصريح کرد: امروز دوستان مطرح کردند که ما براي فناوري و تکنولوژي ميخواهيم در بازار سرمايه ارزشگذاري کنيم، که سخن بسيار درستي است. تاکنون آنچه که قيمت را تعيين ميکرد، بحث سوداگري روي زمين و نهادهاي اوليه همچون نفت، طلا و ساير مواردي از اين دست بوده است. در واقع هماکنون داريم وارد حوزه جديدي ميشويم و ميخواهيم روي دانش، قيمتگذاري انجام دهيم که دنياي متفاوتي است.

وي افزود: هماکنون در حوزه مسکن ميبينيم که مطرح کردن سياستهاي دولت در حوزه مسکن شايد در نظر ساده باشد اما در عمل و در فهم آن به معناي تغيير در بازار است. وقتي ميگوييم ميخواهيم از حاشيه به متن برگرديم و بهسازي را شروع کرده و بافتهاي فرسوده را بازآفريني کنيم در واقع به اين معناست که ما بايد با تکتک افرادي که در اين محلات زندگي ميکنند و بايد با آنها ارتباط برقرار کنيم. در واقع با يک مداخله خارجي ميخواهيم وضع موجود را ارتقا داده و رونق ايجاد کنيم.

دكتر آخوندي تصريح کرد:  اساساً اين مدل از کسبوکار، با کل کسبوکاري که در يک زمين بدون مانع در يک شهر جديد و در حاشيه شهر رخ ميدهد متفاوت است. بدين معنا تمامي قواعد بازار، قميتگذاري، ارتباطات، معماري و محدوديتها و همهچيز تغيير کرده است و هيچچيز آن شبيه به همديگر نيست.

وي افزود: اينجا از شرکتهايي که عادت به ساختوساز در بيرون شهر دارند، ميخواهيم که در بافت و با 100 ها نفر از افراد ساکن در آن که خردهمالک هستند تعامل برقرار کنند. چرا که ميخواهيم از بين آنها منفعت جمعي ايجاد کنيم و مشخص است که آن شرکتها توان اين کار را ندارند.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن ميخواهد اين مساله را حل کند که چگونه ميتوانيم شرکتهايي را ايجاد کنيم که اين مساله را حل کرده و براي ارتقاي کيفيت بافت فرسوده فعاليت کنند که اينها مباحث اجتماعي، فني، IT  و تأمين مالي، طراحي، معماري و مباحث شهرسازي و مباحث حقوقي و مباحث مختلفي دارد.

وي گفت: مساله پيچيده است و توجه به اين نکته ضروري است که در حوزه مسکن صورت مساله در حال تغيير است. وقتي ميگوييد که ميخواهيد در حاشيه شهر مساله 11 ميليون نفر حاشيهنشين را حل کنيد با اينکه بگوييد ميخواهيد در جايي 2 ميليون مسکن مهر بسازيد مساله متفاوت است و اين دو  اصلاً شبيه به هم نيستند.

دكتر آخوندي تأکيد کرد: کشور ما در حوزه مسکن و شهرسازي و حملونقل نياز به تشکيل انديشههاي فراملي دارد.

وي به تعداد فراوان کريدورهاي حملونقلي اشاره کرد و گفت: در ميزان راندمان کريدورها هميشه بحث بوده است که چگونه ميتوان راندمان کار را افزايش داد. راهکار آن تشکيل شرکتهاي فرامليتي بوده تا بتوانند کالاها را از چند کشور عبور دهند.

وزير راه و شهرسازي با طرح اين سؤال که چگونه شرکتهاي فرامليتي ميتوانند شکل بگيرند و آيا شرکتهاي حملونقل سنتي ايران ميتوانند اين کار را انجام دهند، گفت: تاکنون روند کار نشان داده است که ما نتوانستيم از کريدورها به نحو احسنت استفاده کنيم.

وي ادامه داد: وقتي وارد بحثهاي جديد ميشويم ميبينيم که اساساً همجنس تقاضا در حال تغيير است و هم اينکه امکان ارايه خدمات جديد وجود دارد. اميدوارم که اين بحثي که اينجا مطرح شد را مورد توجه قرار دهيم و به اين مطلب تأکيد ميکنم که ما در نظام سياستگذاري خود نياز داريم تا به مفهوم دانشپايه بودن و مفهوم درونزا بودن که يکي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي است برگرديم.

دكتر آخوندي يادآور شد: دولت به جاي اينکه مساله را حل کند بايد به صورت صحيح طرح مساله کند. اگر صورت مساله را درست طرح کنيم مراکز توسعه کارآفريني ميتوانند راه حل مساله را ارايه دهند. ما در واقع ميخواهيم حل مساله را به جامعه اقتصادي ايران، بازار، جامعه فناوري و جامعه دانشگاهي ايران منتقل کنيم تا آنها مساله را حل کنند.

وي تأکيد کرد: وظيفه دولت اين است که صورت مساله را حل کند و همچنين اطلاعات را به صورت کاملاً شفاف و صحيح در اختيار مراکز قرار دهد.

عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: آنچه که ميتواند براي يک فرد مزيت اقتصادي و قدرت رقابتي ايجاد کند اطلاعات است و آنچه که ميتواند فساد ايجاد کند باز هم اطلاعات است. انحصار اطلاعات در اختيار عدهاي منشأ اصلي فساد است و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز در واقع اصليترين محرک توسعه است و بخش اصلي عدالت در دنياي مدرن دسترسي آزاد به
اطلاعات است.

دكتر آخوندي خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامهاي که بهزودي ابلاغ ميشود تمامي شرکتها و سازمانهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي مکلف هستند تمامي اطلاعات خود را در اختيار همگان قرار دهند. زيرا مرکز توسعه نهايتاً بدون دسترسي آزاد اطلاعات نميتواند موفق باشد. همه بايد بتوانند به اطلاعات به صورت عادلانه و مساوي دسترسي داشته باشند که اين نکته کليدي است که بايد بتوانيم در دولت پيگيري کنيم.

وي افزود: وزارت راه و شهرسازي با تأسيس مرکز توسعه در تلاش است تا نگاههاي جديد به فرايند سياستگذاري ملي در ايران داشته باشد و بهتدريج ايدههاي جديدي همانند اين ايده در وزارتخانه که وزارتخانهاي بسيار سنتي است
شکل ميگيرد.

دكتر آخوندي در پايان گفت: اميدواريم در تمامي حوزههاي حملونقل و مسکن و شهرسازي بتوانيم به دنياي مدرن بازگرديم و از بحث فناوريهاي نوين استفاده کنيم که اين موضوع بهرهوري ملي را افزايش داده و گامي براي توسعه اشتغال براي جوانان در کشور محسوب ميشود.

معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علميوفناوري رياستجمهوري خبر داد

    حمايت معاونت علميوفناوري رياستجمهوري از مرکز توسعه کارآفريني بانکمسکن

 در اين مراسم معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از آمادگي براي حمايت از مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن خبر داد.

 عليرضا دليري با بيان اينکه، افتتاح اين مرکز يک تحول اساسي در بخش مسکن و ساختمان ايجاد ميکند، گفت: در اين بخش، با ضعف اساسي در حوزه فناوريهاي نوين روبرو بوديم و اکنون ميتوان به بهبود اين وضعيت به پشتوانه افتتاح اين مرکز اميدوار بود.

وي افزود: حوزه فناوري نوين، حوزه پرريسک محسوب ميشود و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 110 نوع خدمت براي پوشش اين ريسک به مراکز استارتآپي و پرورش ايدهها، ارايه ميکند.

معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با بيان اينکه رتبه ايران در توليد علم و توليد مهندسي در جهان، مطلوب است و به ترتيب در جايگاه 15 و 2 قرار دارد، نقطه ضعف اساسي را مسير توليد علم به محصول عنوان کرد و گفت: تحقيقاتي که در دولت يازدهم دراينباره انجام داديم به اين نتيجه رسيديم که در دانشگاههاي فني معتبر کشور، کمتر از 15 درصد دانشجويان با صنعت ارتباط دارند و مسير ارتباط دانشگاه و صنعت به دليل مقاومت برخي اساتيد، روان و کارآمد نيست چرا که اين تصور غلط وجود دارد که ارتباط بين آموزش و صنعت، به روند فراگيري دانشجويان آسيب ميزند. اين در حالي است که در جهان، يک شرط جذب هيأت علمي در دانشگاهها، تجربه حضور در بازار کار و صنايع، عنوان ميشود.

معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تصريح کرد: مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن ميتواند به اين چالش يعني قطع ارتباط دانشگاه با صنعت، خاتمه دهد.

وي افزود: خوشبختانه در مرکز نوآوري تأسيسشده در دانشگاه شريف، بيش از 1500 دانشجو روزانه فعاليت ميکنند.

 

سرپرست مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن خبر داد

    ثبت 17 طرح و ايده در مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن

 همچنين در اين مراسم سرپرست مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن از ثبت 17طرح و ايده در اين مرکز طي دستکم 3 ماه گذشته از فعاليت آزمايشي اين مرکز خبر داد.

بنائيان گفت: اين مرکز از ارديبهشتماه سال جاري، فعاليت خود را به شکل موقت آغاز کرد و از آن زمان تاکنون 17 طرح و ايده در دبيرخانه موقت مرکز ثبت شده است که از امروز ادامه بررسي آنها در دبيرخانه اصلي مرکز انجام ميشود.

سرپرست مرکز توسعه کارآفريني بانک افزود: تعدادي از اين طرحها در مرحله تجاري شدن قرار گرفتهاند و کار تصويب اوليه و بررسي و انجام مراحل پشتيباني از آنها سرعت ميگيرد.

بنائيان با تشريح آمار جهاني از روند سرمايهگذاريهاي خطرپذير گفت: در فاصله سالهاي 2015 تا 2016، فرآيند انتخاب و سرمايهگذاري در ايدههاي نو، سختتر شده است. در سال 2016، رقمي معادل 21 هزار طرح در اين حوزه به ارزش 172 ميليارد دلار، سرمايهگذاري شد. اين اتفاق، نقش پررنگ مراکز توسعه کارآفريني را نشان ميدهد. در مقطع فعلي، شناسايي بهتر ايدهها و کيفيت ايدهها در اولويت اين نوع مراکز در دنيا قرار دارد و سختگيري بيشتري در اين مسير صورت ميگيرد.

وي افزود: مراکز شتابدهنده به ايدههاي کارآفريني با دقت بيشتر و ريسکپذيري کمتر، کار سرمايهگذاري در اين طرحها را انجام ميدهند.

سرپرست مرکز توسعه کارآفريني بانک در ادامه گفت: در کشور ما بر اساس اطلاعات انجمن صندوقهاي شتابدهنده، نزديک به 40مرکز در اين حوزه فعاليت دارد که رقمي معادل 120 ميليون دلار طي 5 سال گذشته توسط اين مراکز سرمايهگذاري شده است که از ظرفيت خالي و بکر براي سرمايهگذاري بيشتر در اين حوزه حکايت ميکند.

وي تصريح کرد: مسير تبديل ايده به محصول در مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن يک تا دو سال به طول ميانجامد. بهطوريکه مرکز، از ابتداي ورود ايده به بازار، وارد استراتژي خروج ميشود و براي اين اقدام از ظرفيتهاي بانک مسکن و بازار سرمايه بهره خواهد برد.

بنائيان گفت: در اين مرکز صاحبان ايده که موفق به اخذ تأييديه ميشوند از خدمات مختلف همچون ارايه مشاورههاي فني، تخصصي و حقوقي، آموزش نحوه تهيه طرحهاي توجيهي و اقتصادي، مشاوره مربوط به مباحث بيمه، ماليات و بازاريابي براي ارايه محصول اوليه، دفتر کار و تجهيزات اداري، کتابخانه و همچنين خدمات معرفي و جذب بازار مصرف و تخصيص بودجه سرمايهاي بهرهمند خواهند شد و در نهايت براي جذب سرمايهگذار، مشمول حمايت مرکز ميشوند.

توسط رييس مرکز توسعه وزارت راه و شهرسازي انجام شد

    تشريح مزاياي مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن بهعنوان بازوي اجرايي دولت

 در ادامه مراسم رييس مرکز توسعه و سياستهاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي ضمن تأکيد بر لزوم پشتيباني بانکها از عملکرد مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن در بيان ضرورتهاي ايجاد اين مرکز خاطرنشان کرد: در حقيقت اين مرکز ميتواند بهعنوان بازوي اجرايي بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مطرحشده را از اين طريق راحتتر برطرف کند.

احسان پشتمشهدي در تشريح اهداف و وظايف اين مرکز گفت: کار اصلي اين مراکز توسعه، پرورش مسائل و مشکلات موجود تا سرحد ايده و از آنجا تبديل به محصول است که در نهايت به بازار عرضه شده و به مشتريان اصلي حوزههاي مرتبط ارايه ميشود.

پشتمشهدي دراينباره اضافه کرد: با توجه به اينکه براي توليد هر محصول به خدمات تخصصي و عمومي نياز است اين مراکز در جهت تأمين خدمات عمومي بهگونهاي تخصصي عمل کرده و آن را براي صاحبان ايده فراهم ميکنند.

وي در ادامه ارايه خدمات عمومي به صاحبان ايده را يکي از وظايف اصلي مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن اعلام کرد و افزود: مرکز توسعه بانک مسکن اين خدمات را به صاحبان ايده ارايه ميدهد تا آنها ايده خود را تا سرحد محصول برسانند و در نهايت ضمن تقسيم توافقي سود بهدستآمده، صاحب شرکتي متخصص در امور مربوط به مسائل مطالعه شده؛ شوند.

 رييس مرکز توسعه و سياستهاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي ضمن تأکيد بر لزوم پشتيباني بانکها از عملکرد مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن در بيان ضرورتهاي ايجاد اين مرکز خاطرنشان کرد: در حقيقت اين مرکز ميتواند بهعنوان بازوي اجرايي بانک و دولت عمل کرده و مشکلات مطرحشده را از اين طريق راحتتر برطرف کند.

پشتمشهدي گفت: وزارت راه و شهرسازي و بانک، مشتري محصولات توليدشده در اين مرکز هستند که باعث ميشود ضمن ايجاد احساس رقابت در بازار بين صاحبان ايده، اقدامي درآمدزا محسوب شده و بهعنوان اولين مزيت نسبي اين مرکز به شمار ميرود.

وي در ادامه آزادسازي دادهها را دومين مزيت نسبي فعاليت اين مرکز اعلام کرد و گفت: اين اتفاق براي آغاز به کار صاحبان ايده امري ضروري است چرا که هم دولت و همچنين کسبوکارهاي نوپا داراي ديتا بوده و براي رفع مشکلات آنها، آزادسازي داده و بررسي آنها ضروري به شمار ميرود.

پشتمشهدي توليد اشتغال در سطح کشور را سومين مزيت اين مرکز اعلام کرد و گفت: دولت بايد علاوه بر حمايت از اين شرکتهاي عضو در اين مرکز نقش تنظيمکننده را در امور مربوط به اين حوزه بر عهده بگيرد که به طور يقين در توسعه اشتغال نقش بسيار زيادي خواهد داشت.

وي در پايان اتصال 2 ميليون خانه خالي در کشور با افراد فاقد مسکن و همچنين مشکل نابودي 40 درصد از محصولات کشاورزي در زمان حمل بار را دو مساله اوليه و پيشنهادي براي آغاز کار اين مرکز اعلام کرد و از بانک مسکن بهعنوان اولين حامي کسبوکار نوپا و توسعهگران جوان قدرداني کرد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار:

    قيمتگذاري ايدهها در بورس انجام ميشود

 رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن، از نصب تابلو در فرابورس براي قيمتگذاري ايدهها خبر داد.

شاپور محمدي در اين مراسم گفت: امروزه در جهان، نظام قيمتگذاري از تعيين ارزش براي منابع طبيعي به قيمتگذاري تکنولوژي پرداخته است. آنچه قيمت واقعي و ارزش شرکتهاي نسل نوين در جهان را تعيين ميکند، تکنولوژي است و سرمايهگذاران براي دستيابي به مدلهاي پر رشد و پرسود، بايد از مسير تکنولوژي عبور کنند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه در بخش مسکن، طراحي ابزارهاي تأمين مالي، يک تخصص بالا نياز دارد گفت: بخش مسکن در سالهاي اخير توانسته تا حدودي از ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين مالي استفاده کند، اما اين طرز استفاده، ناچيز بوده است.

محمدي، تأکيد کرد: مرکز توسعه کارآفريني بانک مسکن ميتواند در زمينه تکنولوژيهاي نوين ساختوساز و چگونگي پايين آوردن سهم زمين از قيمت تمامشده ساخت مسکن، ايدهپردازي کند و راهکار ارايه دهد.

وي افزود: در بحث بازار رهن ثانويه نيز اگر چه سال گذشته 300 ميليارد تومان اوراق رهن منتشر شد و امسال نيز قرار شده 1000 ميليارد تومان ديگر از همين اوراق بعد از اخذ مجوز نهايي توسط بانک مسکن از بانک مرکزي، منتشر شود اما اين ارقام، ريز و ناچيز محسوب ميشوند و براي تأمين مالي مؤثر بخش مسکن بايد ابعاد بازار رهن ثانويه، گسترش پيدا کند.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمايه آمادگي دارد براي انتشار منظم و مستمر اوراق رهني، همه نوع حمايت لازم را انجام دهد.

وي افزود: اوراق بهادار صرفاً براي تأمين مالي استفاده نميشود بلکه بانک مسکن ميتواند براي آنکه هزينه تأمين مالي خود را کاهش دهد، از اين اوراق بهره ببرد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين مراسم خبر داد: تاکنون 680 هزار نفر در کشور از اوراق تسهيلات مسکن به ارزش کل 32 هزار ميليارد تومان براي خريد مسکن يا سرمايهگذاري، استفاده کردهاند و قرار است ساير بانکها نيز از اين امکان بهرهمند شوند.

آخرین بروزرسانی 1396/8/17