نمایش اخبار نمایش اخبار

برگزاری هفدهمین همایش «سیاستهای توسعه مسکن در ایران» با حمایت بانک مسکن

دکتر بت شکن: بانک مسکن برای رونق و توسعه در بازار مسکن حضور پررنگ دارد

هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیران و مسوولان سازمانهای مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و همچنین کارشناسان و اندیشمندان داخلی و خارجی در این حوزه، برگزار شد.

 وزیر راه و شهرسازی:

    صندوق مسکن یکم سرمایهگذاری درست برای پاسخ به تقاضای واقعی است

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در این همایش دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، خلق مجدد شهرها، بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده و حمایت متقاضیان خانه اولیها را مهمترین سیاستهای دولت در حوزه مسکن در شرایط فعلی عنوان کرد و افزود: تاکنون 282 هزار نفر در صندوق پسانداز مسکن یکم با میانگین بیش از 20 میلیون تومان سپرده ثبتنام کردهاند که به معنای وجود 282 هزار نفر متقاضی برای آپارتمان مصرفی است.

وی ادامه داد: این موضوع به معنای سرمایهگذاری درست برای پاسخ به تقاضای واقعی است و سازندگان مسکن نیز باید با تغییر نگاه خود برای ساختوساز انبوه، دامنه فعالیت خود را به ساخت واحدهای مصرفی متناسب با نیاز فعلی و فعالیت در بافتهای فرسوده انتقال دهند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به محوری کردن سیاست دولت در حوزه مسکن در مقطع زمانی فعلی، بر ضرورت تغییر نگاه در سیاستگذاریهای مسکن تاکید کرد.

دکتر آخوندی مهمترین سیاست راهبردی وزارت راه و شهرسازی در شرایط فعلی را موضوع بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای حاشیهای دانست و افزود: سیر تحولات جمعیتی طی سالهای اخیر به سمتی حرکت کرده است که دیگر سیاست ساخت و تولید انبوه مسکن جوابگو نیست، با اینکه دولت در تلاش است سیاستهای بازآفرینی شهری را بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای میانی شهرها و افراد به مسکن را دنبال کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساختار جمعیتی کشور تغییر کرده است و دیگر سیاستهای مبتنی بر رشد سریع جمعیت و مهاجرتپذیری انبوه کلانشهرها در حوزه مسکن ناکارآمد شده است، خاطرنشان کرد: مهمترین اصل سیاستگذاری در حوزه مسکن در شرایط فعلی درک همین موضوع است.

وی ادامه داد: طی سالهای 79 تا 91 به نوعی دوره اوج شهرفروشی و تراکمفروشی در پایتخت بود و 760 هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شد؛ این در حالی است که در همین مدت تنها 400 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست شهرفروشی به دلیل تغییر ساختار جمعیتی، کاهش آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت، دیگر سیاستی کارآمد و درآمدزا برای شهرداری نخواهد بود، گفت: البته این موضوع هرگز به معنای از بین رفتن تقاضا و نیاز به واحدهای مسکونی مصرفی نیست اما شناخت جنس تقاضا و تمرکز به ساخت مسکن و حمایت از متقاضیان واقعی اصل کلیدی در شرایط فعلی است.

وی افزود: در واقع سازندگان، دولت و سایر دستاندرکاران حوزه مسکن باید ببینند که تقاضا و دامنه آن در چه بخشی از جامعه قرار دارد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری برای بازار مسکن و ساخت مسکن کنند.

مدیر عامل بانک برنامه تامین مالی بانک مسکن تا افق 1400 را تشریح کرد

 مدیر عامل بانک مسکن که در این همایش بهعنوان رییس پنل تامین مالی مسکن سخنرانی کرد از برنامهریزی بهمنظور تامین مالی یکمیلیون و 300 هزار واحد مسکونی تا افق 1400 خبر داد.

دکتر بتشکن با اشاره به اینکه هیات مدیره بانک طی مصوبهای سیاستگذاری بهمنظور تحقق سند چشمانداز 1400 بانک مسکن را تصویب کرد، گفت: بر این اساس مقرر شده طی چهار سال آینده بانک مسکن صرفاً از محل ظرفیت منابع مالی این نهاد 330 هزار فقره تسهیلات ساخت، 386 هزار فقره تسهیلات خرید و تامین مالی ساخت 50 هزار واحد از محل مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن پرداخت کند. همچنین 50 هزار واحد از محل لیزینگ ساخته خواهد شد و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه نیز تامین مالی 53 هزار واحد مسکونی صورت میگیرد.

به گفته وی 225 هزار واحد مسکونی که عمدتاً شامل واحدهای مسکن مهر میشود نیز از طریق واگذاری سهمالشرکه (فروش اقساطی) تامین مالی خواهد شد. همچنین حدود 204 هزار فقره تسهیلات جعاله به این ترتیب پرداخت میشود.

دکتر بتشکن در ادامه با تاکید بر ضرورت تامین مالی سالم و پایدار در بخش مسکن، از غفلت نسبت به این موضوع در دورههای گذشته انتقاد کرد و گفت: تامین مالی در بخش مسکن باید به نحوی صورت گیرد که منجر به رشد نقدینگی و تورم نشود بنابراین نباید صرفاً با تکیه بر منابع مالی بانکها صورت گیرد.

مدیر عامل بانک در ادامه با اشاره به سهم 35 درصدی مسکن از بودجه خانوار، گفت: یکی از بخشهای اصلی مدل مناسب تامین مالی مسکن توجه به اقتصاد خانوار است که در این راستا باید میزان قدرت پسانداز خانوار ارزیابی شود و بدانیم که تا چه اندازه میتوانیم روی تقویت رژیم پسانداز حساب کنیم.

وی اقساط در استطاعت را که واجد دو ویژگی نرخ سود پایین و سررسید بلندمدت دستکم 10 ساله است از دیگر مواردی دانست که در بخش اقتصاد خانوار باید به آن توجه شود و ادامه داد: با توجه به اینکه بزرگترین سرمایهگذاری اقشار متوسط خرید خانه است، باید در مدل تامین مالی به این موضوع بیشتر بپردازیم.

مدیرعامل بانک سپس به پارامترهای اقتصاد مسکن که باید مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و گفت: یکی از این پارامترها نسبت LTV است که اکنون برای یک واحد 75 متری در کشور ما 50 درصد است. این عدد اکنون مناسب است اما قدرت خرید مردم باید دایماً افزایش پیدا کند و سیاستگذاران در این زمینه برنامهریزی کنند.

دکتر بتشکن توجه به سیکل رونق و رکود مسکن به واسطه دوره ساخت دوساله ملک و نیز توجه به پارامترهایی همچون نظام عرضه و تقاضای مسکن را از دیگر موارد مهم مدل تامین مالی دانست که باید طراحی شود.

وی همچنین به بازدهی مسکن اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده طی 40 سال گذشته بخش مسکن به طور میانگین 40 درصد بازدهی داشته است بنابراین سرمایهگذاری در این بخش همواره با استقبال روبهرو میشود.

مدیرعامل بانک ادامه داد: در نظام تامین مالی مسکن باید به مسایل اقتصاد کلان از جمله تاثیر مسکن در شاخص تورم، سهم بخش مسکن از تسهیلات، سهم بخش مسکن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیز سهم آن در رشد اقتصادی توجه شود.

دکتر بتشکن یادآور شد: سهم بخش مسکن در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اکنون 12.5 درصد و تاثیر آن در شاخص تورم 30 درصد است. ضمن اینکه سهم مسکن در رشد اقتصادی در حال حاضر 5 درصد است.

در ادامه مدیر عامل بانک اولویتهای سیاستگذاری بخش مسکن را تشریح کرد و از احیای بافت فرسوده، بازآفرینی شهری، مسکن روستایی، مسکن اجتماعی و خانه اولیها بهعنوان اولویت یاد کرد.

انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی، افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 40 میلیون تومان، 8 برابر شدن توان مالی خانوار با راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم، شفافیت صورتهای مالی، نهادسازی مالی، راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و نیز تدوین نقشه راه ارزی و سند راهبردی بانک در افق 1400 از جمله اقدامات مثبت بانک در چهار سال اخیر است که دکتر بتشکن در ادامه سخنان خود به آنها اشاره کرد.

در ادامه همایش مواردی از جمله روند کاهشی سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری، عدم پرداخت تسهیلات به بافت فرسوده و پروژه ساخت مسکن اجتماعی و حمایتی و همچنین به زوجین و مسکن اولیها از سوی سایر بانکها؛ برخی انتقادات دکتر بتشکن از عملکرد و تصمیمگیریها در کشور بود.

مدیرعامل بانک همچنین به چند مصوبه اخیر نهادهای حاکمیتی و وزارتخانهها اشاره کرد و گفت: عدم افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن برابر تبصره 35 اصلاحی بودجه، عدم افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن از محل سود انباشته، عدم اجرایی شدن امکان پرداخت یارانه مابهالتفاوت سود تسهیلات بافت فرسوده و همچنین عدم اصلاح اساسنامه بانک مسکن بهمنظور ایجاد ظرفیت بانک توسعه و راهاندازی نهاد تضمین تسهیلات رهنی در این مدت بر زمین مانده است.

دکتر بتشکن در خاتمه با اشاره به مصوبه اخیر هیات مدیره بانک در زمینه برنامههای چهار سال آتی، گفت: صرفنظر از اینکه سایر نهادها در این مدت با چه ظرفیتی به کمک بخش مسکن میآیند بانک مسکن برای تامین مالی یکمیلیون و 300هزار واحد مسکونی در این مدت برنامهریزی کرده است.

عضو هیات مدیره بانک:

    گلوگاه مشکل احیای بافت فرسوده تامین مالی است

 عضو هیات مدیره بانک احیای بافت فرسوده را از اولویتهای دولت در بخش مسکن برشمرد و راه تحقق این هدف را تبدیل بانک مسکن به نهاد توسعهای دانست.

دکتر محمدعلی دهقان عضو هیات مدیره بانک بهعنوان یکی از سخنران پنل روشهای تامین مالی در این همایش با بیان اینکه موضوع اصلی همایش امسال سیاستهای توسعه مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده است، افزود: ازاینرو تغییر پارادایم کل اقتصاد مسکن در برنامه گنجانده
شده است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد چارچوب جدید تامین مالی متناسب با سیاست نوسازی بافتهای فرسوده، گفت: در دنیا نیز سالها نهادهای بینالمللی طرفدار دیدگاه بازار بودهاند و عدهای هم مخالف این سیاست بودند. اما امروز میان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یک همگرایی ایجاد شده و در بخش مسکن دیدگاه حمایت از بازار را اتخاذ کردهاند که در این زمینه نهاد توسعهای نقش کلیدی دارد.

دکتر دهقان با بیان اینکه نهاد مالی توسعهای میتواند روشهای جدیدی را در بخش مسکن به کار گیرد گفت: عمق دادن به بازارهای مالی از محورهای فعالیت نهادهای مالی توسعهای است.

وی ادامه داد: در مواردی که ریسک یک فعالیت اقتصادی بالا است بانک توسعهای میتواند آن را تضمین کند. همچنین در مواردی که پروژههای کوچکمقیاس تعریف شده، بانک توسعهای چند پروژه را به یک سبد سرمایهگذاری تبدیل میکند. افزون بر این ملحق شدن به یک شریک خارجی برای اجرای پروژه و نیز انتقال ریسک پروژه به طرف سوم از دیگر ابزارهای در اختیار بانکهای توسعهای است. به این ترتیب بانکهای توسعهای میتوانند در مواردی که بخش خصوصی به هر دلیل توان یا تمایل ورود به بازار را ندارد از این بخش پشتیبانی کند.

عضو هیات مدیره بانک تاکید کرد: ارزش اجتماعی پروژهها عامل تصمیمگیری بانک توسعهای نیست بلکه در جاهایی که باید چالشی حل شود که بافت فرسوده یکی از آنهاست نهاد مالی توسعهای ورود میکند.

دکتر دهقان، گلوگاه مشکل احیای بافت فرسوده را تامین مالی دانست و با بیان اینکه 5 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز به بازسازی دارد، گفت: پیامد و بازتاب ورود نهاد مالی توسعهای به این حوزه میتواند یکپارچگی شهری، محله خوب، مسکن امن و شهروند راضی باشد.

مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن خبر داد:

اجرای پایلوت طرح عرضه نقدی و سلف بانک مسکن در بورس کالا

 در ادامه این همایش مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از اجرای پایلوت طرح عرضه نقدی و سلف بانک مسکن در بورس کالا خبر داد.

دکتر سیدمحسن فاضلیان که در پنل علمی تامین مالی مسکن در همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران سخنرانی کرد ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح مذکور ایدهای شبیه اسنپ در حملونقل در حوزه معاملات املاک شکل بگیرد و به این ترتیب هزینه معاملات مسکن کاهش یابد.

این گزارش حاکی است، اداره کل روابط عمومی در حاشیه این همایش غرفهای را به منظور معرفی خدمات و محصولات بانک برپا کرد که مدیرعامل و هیات همراه از این غرفه بازدید کردند.

 

آخرین بروزرسانی 1396/8/17