نمایش اخبار نمایش اخبار

دکتر بتشکن در نشست راهبردي مديران بانك:

محمدحسن علمداري مدير امور اعتباري بانك شد

سيستم بانکداري متمرکز، فعاليت هاي توسعه اي بانک را تضمين خواهد کرد

شانزدهمين نشست راهبردي شوراي هماهنگي مديران با حضور مديرعامل، اعضاي هيأتمديره، مديران امور، رؤساي ادارات با هدف بررسي عملکرد 8 ماه ابتداي سالجاري و بررسي روند راهاندازي پروژه بانکداري متمرکز در سال 97 و همچنين اعطاي حکم محمدحسن علمداري بهعنوان مدير امور اعتباري بانک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در اين نشست دکتر بتشکن مديرعامل بانک به برنامههاي اجرايي بلندمدت دولت اشاره کرد و افزود: اولين برنامه دولت در بخش مسکن احياي بافتهاي فرسوده است که اين ميتواند فرصتي منحصربهفرد براي بانک در اين حوزه باشد. نقش بانک در تحقق اين هدف تجهيز منابع و استفاده آن در مسير احياي بافت فرسوده است.

وي در ادامه از 2 اولويت کليدي بانک در برنامه راهبردي سند 1400 را نام برد و عنوان کرد: از مهمترين برنامههاي بانک تأمين مالي براي احياي بافت فرسوده و فراهم ساختن مسکن براي خانهاوليها بوده که اين دو امر کاملاً منطبق با اولويتهاي راهبردي برنامههاي دولت است که در اين خصوص برنامههاي کوتاهمدت و بلندمدت بانک تعيين و در مسير اجراي آن بايد در تمامي بخشها و حوزهها همکاري و تلاش بيوقفه صورت گيرد.

مديرعامل بانک از راهاندازي سيستم بانکداري متمرکز در سال 97 خبر داد و افزود: با توجه به اهميت اين موضوع و مطالبه آن در مجمع عمومي بانك به اتمام اين پروژه در شهريورماه 97، تمامي حوزهها و بخشهاي بانک موظف به همکاري با حوزه IT هستند.

وي با تأكيد بر اهميت همکاري حوزه مالي و طرح و برنامه در اين خصوص گفت: راهاندازي پروژه Core banking بانک را بيمه خواهد کرد و به فعاليتهاي توسعهاي و سلامت بانک و ايجاد فضايي براي فناوري اطلاعات کمک شاياني خواهد کرد.

مديرعامل بانك در اين خصوص ادامه داد: يکي از شاخصهاي اصلي در ارزيابي عملکرد ادارات و ستاد اعلام نظر مدير امور فناوري اطلاعات و ارتباطات درخصوص همکاري حوزههاي مختلف با اين پروژه است.

 در ادامه اين نشست، ابوالقاسم رحيمي انارکي عضو هيأتمديره بانک گفت: با توجه به فضاي امروز مسکن در کشور 2 ميليون و 600 هزار مسکن مازاد، 2 ميليون واحد مسکن دوم وجود دارد اما کماکان بانک با مشکلاتي مواجه است، 6 ميليون خانوار که در وضعيت بد مسکن وجود دارند؛ خانهاوليهايي که در انتظار خانهدار شدن هستند و همچنين کاهش وضعيت تملک در بازار مسکن که مجموع آن ايجاد وضعيت جديد در حوزه مسکن است. دکتر آخوندي در نامه خود به بافتهاي ناکارآمد شهري، بافتهاي ميانه فرسوده شهري و بافتهاي حاشيهاي اشاره کرده است که از لحاظ تأمين منابع مالي بايد برنامهريزي صورت گيرد که در اين خصوص براي بانک تغييرات ساختاري ايجاد خواهد شد و نتيجه آن افزودن فعاليتهاي توسعهاي به مجموعه فعاليتهاي بانک خواهد بود.

وي طي سخناني به مسأله بانکداري متمرکز اشاره کرد و افزود: درخصوص راهاندازي و اجراي Core banking در بانک يک عزم جدي و پيگير از تمامي واحدها و بخشها انتظار است و با اين همکاري و هماهنگي، اميد است که تأخيرها در راهاندازي اين پروژه به حداقل رسيده و تمامي مديران و کارشناسان در اين حوزه اين مهم را که به بهبود عملکرد بانک و کاهش مسايل در حوزه عملياتي و نصب کمک خواهد کرد، در اولويت کاري خود قرار داده تا بتوانيم در شهريورماه سال آينده شاهد اجراي اين سيستم در بانک باشيم.

 اين گزارش حاکي است در اين نشست جعفرآقامولايي عضو هيأتمديره بانک پس از ارايه آماري از معاملات صورتگرفته در بخش مسکن، گفت: حساب صندوق مسکن يکم يک حساب تعهدي است که درخصوص ارايه تسهيلات بايد شرايط را بهسمت افزايش تقاضا برده و در اجراي اين امر شعب تلاش کنند با ارسال پيامک و اطلاعرساني به افرادي که به نوبت دريافت تسهيلات اين امر را محقق کرده تا بتوانيم در بخش وصول مطالبات و مطالبات غيرجاري، مشارکتها حرکتي رو به جلو داشته و انجام تعهدات بانک به آينده موکول نشود.

وي در تأييد سخنان دکتر بتشکن و رحيمي انارکي به اهميت راهاندازي Core banking در بانک تأکيد کرد و افزود: براي رسيدن به اين هدف تمامي حوزهها و بخشهاي بانک بايد خود را مکلف به همکاري با حوزه IT دانسته و براي تحقق آن بدون تأخير و در زمان مشخص از هيچ کوششي دريغ نکنند.

 همچنين در اين نشست محمدحسن مرادي مدير امور طرح و برنامه به ارايه گزارشي از عملکرد بانک تا پايان آبانماه سالجاري پرداخت و ادامه داد: از اهداف كمّي و كيفي بانک ترسيمشده در حوزه تجهيز منابع در 8 ماه ابتداي سالجاري در بخش سپردههاي داخل بانک رقم 120/60 ميليارد ريال جذب شده که افزايش را در اين بخش داشتهايم و در منابع صندوق رهآورد آباد نزد كارگزاري به رقم 634/16 ميليارد ريال، در کل منابع رشد 3/13 درصدي و در سپردههاي داخل بانک، شاهد رشد 11 درصدي بودهايم.

مرادي ادامه داد: در بخش افزايش سرمايه بانك بهميزان 10 هزار ميليارد ريال، افزايش سرمايه بانک به مبلغ 50 هزار ميليارد ريال از محل تسويه خطوط اعتباري مسکن مهر در فروردينماه 1396 تحقق يافت، همچنين پيرو مکاتبه با بانک مرکزي خواستار افزايش سرمايه بانک به مبلغ 50 هزار ميليارد ريال ديگر بودهايم. درخصوص انتشار اوراق رهني بهميزان 30 هزار ميليارد ريال نيز مکاتباتي با بانک مرکزي مبني بر درخواست انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق رهني مسکن، صورت پذيرفته است.

وي در ادامه به بحث وصول نقدي تا سقف 186 هزار ميليارد ريال بهعنوان يکي ديگر از اهداف بانک اشاره کرد و افزود: در بخش صندوق پسانداز مسكن 83 درصد، در بخش ممتاز 100 درصد، در مسکن مهر 83 درصد و در بخش ضمانتنامه و ارزي بيش از هدف تعيينشده وصول نقدي انجام شده است.

مرادي در ادامه به هدف كاهش قيمت تمامشده پول بهميزان 2 درصد اشاره و عنوان کرد: در سال 95 نرخ تمامشده پول در اسفندماه 95، به عدد 01/19 درصد رسيد که اين رقم در پايان آبانماه سالجاري 61/17 درصد بوده است که پيشبيني ميشود تا پايان سالجاري به هدف خواهيم رسيد.

مدير امور طرح و برنامه ادامه داد: در بخش اهداف كمّي و كيفي تخصيص منابع در 8 ماه ابتداي سالجاري در بخش مشارکت مدني به نسبت سال قبل کاهش داشتيم که رويکرد بانک نيز به همين سمت بوده است. در بخش خريد 956/13 ميليارد ريال، در مرابحه 2 هزار ميليارد ريال پرداخت بيشتري نسبتبه دوره مشابه سال گذشته داشتيم که هدف تأمين شده است.

وي در ادامه سخنان خود افزود: افزايش سهم تسهيلات اعطايي بانك در بخش مسکن و ساختمان از كل تسهيلات اعطايي در سال 95، 90 درصد بوده است که اين رقم در 8 ماه ابتداي سالجاري، 93 درصد شده و اميد است تا پايان سال همچنان شاهد اين رشد باشيم.

مرادي در ادامه به اهداف وصول مطالبات (غيرجاري) بانک اشاره و عنوان کرد: اهداف بانک در اين بخش شامل 5 عنوان است که كاهش بدهي مانده پروندههاي موجود در سرفصل مطالبات مشکوکالوصول در پايان سال 95 بهميزان 20 درصد، کاهش بدهي مانده پروندههاي موجود در سرفصل مطالبات معوق در پايان سال 95 بهميزان 30 درصد، کاهش مطالبات ارزي نسبتبه مانده پايان سال 1395 بهميزان 20درصد، کاهش تعداد پروندههاي مطالباتي نسبتبه پايان سال 1395 بهميزان 15درصد، کاهش NPL کل بانک به حداکثر 5 درصد، که متأسفانه هيچيك از اهداف مذكور محقق نشده و در مجموع مطالبات 27 درصد و در بخش مطالبات ارزي 14 درصد نسبتبه پايان سال 95 شاهد رشد بودهايم.

وي در ادامه به فروش اقساطي واحدهاي مسکن مهر پرداخت.

مدير امور طرح و برنامه در بخش دوم سخنان خود به عملکرد کلي حساب صندوق پسانداز مسکن يکم اشاره کرد و افزود: در مقايسه آماري، تسهيلات اعطايي از محل حساب صندوق پسانداز مسکن يکم در استانها به نسبت سال گذشته شاهد رشد هستيم که اين رشد در کلانشهرها به نسبت شهرستانها بيشتر بوده است.

مرادي در پايان سخنان خود به ارايه راهکاري براي جلوگيري از توقف سپردهپذيري در صندوق پسانداز مسکن يکم از ابتداي ديماه سالجاري پرداخت و در اين خصوص به 7 راهکار از جمله سپردهگذاري منابع صندوق توسعه ملي در صندوق پسانداز مسکن يکم، انتشار اوراق مشارکت با نرخ 2 درصد و خريد توسط بانکهاي تجاري از محل بخشي از سپرده قانوني (به استناد قانون سال 1351)، اعطاي خط اعتباري توسط بانک مرکزي ج.ا.ا با نرخ سود حداکثر 4 درصد، انتشار اوراق MBS ارزي و خريد توسط صندوق توسعه ملي با لحاظ پوشش نوسان نرخ ارز توسط دولت، تسويه بخشي از مطالبات بانک مسکن از دولت در قالب ارايه اسناد خزانه به بانک، افزايش سرمايه نقدي بانک مسکن و معافيت صندوق پسانداز مسکن از پرداخت ماليات و سهم دولت اشاره کرد.

 در ادامه اين نشست ساسان شيردل مدير امور فناوري اطلاعات و ارتباطات به فراهم ساختن زير ساخت و بستري مناسب براي راهاندازي سيستم بانکي متمرکز در بانک اشاره کرد و افزود: Core banking تنها يک نرمافزار نيست؛ يک فرهنگ بانکي است که ميتواند در حوزه بانکداري تحولي عظيم ايجاد کند. در مسير اجراي اين پروژه تمامي حوزهها در بانک بهخصوص حوزه پولشويي، بازرسي و بازاريابي، طرح و برنامه، امور مالي و پيشتيباني با واحد IT همکاري مستمر داشته باشند.

وي ادامه داد: با معرفي کارشناسان خبره از تمامي حوزهها در مسير اجراي سيستم بانکي متمرکز و تشکيل جلسات هفتگي و تبادل نظرهاي کارشناسي زيرساختها فراهم شده تا بتوانيم در شهريور سال 97 افتتاح و راهاندازي Core banking را در بانک شاهد باشيم.

 محمدحسن علمداري مدير امور اعتباري بانك شد

در ادامه شانزدهمين نشست شوراي راهبردي و هماهنگي مديران بانك، حكم انتصاب محمدحسن علمداري به سمت مدير امور اعتباري بانك توسط مديرعامل به وي اعطا شد.

دکتر بتشکن پس از اعطاي اين حكم به علمداري ضمن آرزوي موفقيت براي وي اذعان داشت: با توجه به حضور آقاي علمداري در کميته منابع و مصارف و کميته عالي وصول مطالبات و همچنين مديريت وي در امور شعب و استانها اميد است در بخش مطالبات غيرجاري که نقطه حساس بانک است، موفق عمل کرده و اين مطالبات ديگر در بانک وجود نداشته باشد.

وي با اشاره به شرايط با ثبات و منابع قابلقبول بانک در شرايط امروز بانک عنوان کرد: وجود علمداري در امور شعب و استانها بههمراه همکاري تمامي شعب و مديران سبب شد چه در تهران و شهرستانها به شرايط خوب و قابلقبولي برسيم که اميد است با اتخاذ سياستهاي اعتباري در کلانشهرها، شهرستانها و مناطق آزاد و همچنين اجراي سياستهاي تسهيلات بدون سپرده بتوانيم شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه نيز باشيم.

ابوالقاسم رحيمي انارکي عضو هيأتمديره بانك پيرو اعطاي حکم محمدحسن علمداري با تبريک به وي به دانش کاري علمداري اشاره کرد و افزود: با توجه به حساسيت حوزه اعتبارات، انتخاب علمداري بهعنوان فردي که همواره منافع سازمان را ترجيح ميدهد، انتخاب بسيار شايستهاي است.

جعفر آقامولايي ديگر عضو هيأتمديره بانك نيز درخصوص انتصاب محمدحسن علمداري به سمت مدير امور اعتباري بانك به مسووليتهاي وي در طول دوران خدمتش اشاره کرد و افزود: با توجه به حضور علمداري در بخشهاي مختلف بانک و آشنايي وي با تمامي بخشهاي بانک، حضور فعال وي قطعاً در حوزه اعتبارات پرخير و برکت خواهد بود.

 همچنين نادر قاسمي عضو هيأتمديره بانک پس از اعطاي حکم تصدي امور اعتباري به محمدحسن علمداري، به حساسيت موجود در حوزه اعتباري بانک اشاره و عنوان کرد: حوزه اعتباري يکي از حساسترين حوزههاي بانک است که آقاي علمداري با توجه به دانش کاري، تجربه و سلامت کاري و شناخت شبکه بانکي و همچنين با توجه به مديريت وي در امور استانها و مناطق، داراي نفوذ معنوي و منشأ خير و اثرات مثبت خواهند بود.

 در ادامه اين نشست محمدعلي دهقان دهنوي عضو هيأتمديره بانک نيز با تأييد سخنان اعضاي هيأتمديره درخصوص علمداري عنوان کرد: با توجه به قرار گرفتن بانک در ابتداي برنامه 1400 و همچنين سياستهاي جديد دولت در احياي بافت فرسوده نقش بانک بسيار خطير و حساس است؛ در حوزه اعتبارات 5 خط کسبوکار بايد دنبال شود؛ بانکداري رهني، توسعهاي، شرکتي، سرمايهگذاري و عمومي که اميد است با حضور آقاي علمداري همانگونه که وي در سمتهاي پيشين نيز موفق عمل کردهاند، در اين حوزه هم شاهد اين موفقيتها باشيم.

 محمدحسن علمداري مدير جديد امور اعتباري از رونمايي سياست اعتباري در اين حوزه خبر داد و افزود: اهم برنامهها در حوزه اعتبارات بهروزرساني امور اعتباري بانک است که اين مهم شامل تلاش براي سياست اعتباري در مناطق مختلف (کلانشهرها، شهرستانها و مناطق آزاد)، سياست اعتباري متناسب با بانکداري شرکتي، سياستهاي مستقل براي شرکتهاي دولتي که در بخش بافت فرسوده فعاليت دارند، سياستهاي مشخص در تعامل با شرکتهاي بورس و بازار سرمايه، تعامل با شرکتهاي تابعه بانک، جلوگيري از حضور مستقيم مشتري در حوزه اعتباري (در مسير حفظ سلامت حوزه اعتباري)، تدوين کمک نظام اعتبارسنجي با کمک حوزههاي ذيربط، تقويت حوزه اعتباري از نظر دانش کاري با کمک کارشناسان خبره در اين بخش، تحليلهاي قويتر در حوزه ورود به بازارهاي جديد، تعيين سطح ظرفيت و حد اعتباري براي پرداخت تسهيلات به مشتريان خاص و تعيين مکانيسم مشخص در تأمين مالي و برگشت منابع ميشود.

آخرین بروزرسانی 1396/10/9