تسهیلات بدون سپرده98 تسهیلات بدون سپرده98

 

سقف تسهیلات جدید بانک مسکن
 

تسهیلات دریافتی

بدون سپرده

سقف تسهیلات

شهر

نوع تسهیلات

700میلیون ریال

100میلیون ریال

600میلیون ریال

تهران

اوراق ممتاز

(انفرادی)

600میلیون ریال

100میلیون ریال

500میلیون ریال

مراکز استان ها و شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر

500میلیون ریال

100میلیون ریال

400میلیون ریال

سایر شهرها

1200میلیون ریال

100میلیون ریال

+

100میلیون ریال

500میلیون ریال

+

500میلیون ریال

تهران

اوراق ممتاز

(زوجین)

1000میلیون ریال

100میلیون ریال

+

100میلیون ریال

400میلیون ریال

+

400میلیون ریال

مراکز استان ها و شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر

800میلیون ریال

100میلیون ریال

+

100میلیون ریال

300میلیون ریال

+

300میلیون ریال

سایر شهرها

 
 نکته مهم:تا پایان سال 98 ،دریافت تسهیلات بدون سپرده همزمان با تسهیلات  اوراق ممتاز امکان پذیر می باشد.
تاریخ ویرایش1398/10/4- 8:27