اداره کل بازاریابی اداره کل بازاریابی

رییس اداره کل بازاریابی
آدرس پستی : خيابان آزادي- خيابان رودكي شمالي- نبش خيابان پرچم- طبقه فوقاني شعبه توحيد- اداره كل بازاريابي
تلفن : 021-66576536
نمابر : 021-66576536
اداره کل بازاریابی - معاون
آدرس پستی : خيابان آزادي- خيابان رودكي شمالي- نبش خيابان پرچم- طبقه فوقاني شعبه توحيد- اداره كل بازاريابي
تلفن : 021-66576537
نمابر : 021-66576537
 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط