اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل اعتبارات و تامین مالی

رییس اداره کل اعتبارات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-88884027
اداره کل اعتبارات و تأمين مالي - معاون توسعه اعتبارات و تأمین مالی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88774721
نمابر : 021-88774721
اداره کل اعتبارات - معاون تسهیلات تکلیفی
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
تلفن : 021-88781133
نمابر : 021-88781133
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی