اداره کل حوزه مدیریت اداره کل حوزه مدیریت

بازگشت

اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیات مدیره

حمزه مهری پور
اداره کل حوزه مدیریت - معاون دبیرخانه هیات مدیره
تلفن : 021-82932906
نمابر : 021-82932925
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم- کدپستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱

ساختار سازمانی ساختار سازمانی