اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

بازگشت

رییس اداره کل امور کارکنان

منوچهر فتح آبادی
رییس اداره کل امور کارکنان
تلفن : 021-66718073
نمابر : 021-66701295
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم

ساختار سازمانی ساختار سازمانی