اداره کل رفاه کارکنان اداره کل رفاه کارکنان

سرپرست اداره کل رفاه کارکنان
تلفن : 021-66700925
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴

معاون امور رفاهي و تسهيلاتي اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66701905
نمابر : 021-66743010

ساختار سازمانی ساختار سازمانی