اداره کل سازمان وروش ها اداره کل سازمان وروش ها

رییس اداره کل سازمان وروش ها
تلفن : 021-82932401
نمابر : 021-88781353
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم

معاون سازماندهی اداره کل سازمان و روش ها
آدرس پستی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-82932402
نمابر : 021-88781353
معاون بهبود روش های اداره کل سازمان و روش ها
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
تلفن : 021-82932403
نمابر : 021-88781353

ساختار سازمانی ساختار سازمانی