اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

بازگشت

معاون بررسی های اقتصادی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

محمد ابراهیم دادخواه ترکداری
معاون بررسی های اقتصادی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
تلفن : 021-64572403
نمابر : 021-66709658
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن کدپستی:1136844414

ساختار سازمانی ساختار سازمانی