مدیریت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن -طبقه سوم
تلفن : 021-66728200
نمابر : 021-66728203
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی