اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

بازگشت

اداره کل فناوری اطلاعات - معاون مرکزداده

داود صالحی
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون مرکزداده
تلفن : 021-66743410
نمابر : 021-66728099
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن

ساختار سازمانی ساختار سازمانی