اداره کل فناوري اطلاعات اداره کل فناوري اطلاعات

رییس اداره کل فناوری اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66736730
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون نرم افزار
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66725694
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون مرکزداده
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66743410
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون عملیات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 021-66735062
نمابر : 021-66728099
اداره کل فناوری اطلاعات - معاون امنیت
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
تلفن : 66748805
نمابر : 66728099
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی