پادکست پادکست

مراجع معرفی کننده تسهیلات بافت فرسوده به بانک مسکن در مراکز استان هاو شهرها به جز کلان شهر تهران بر عهده کدام سازمان می باشد؟
#تسهیلات مسکن#اوراق ممتاز#صندوق پس انداز مسکن یکم#همراه بانک مسکن
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
نرخ سود تسهیلات مشارکت مدنی انبوه سازان از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده چقدر است؟
#روش های بازپرداخت اقساط
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
سقف تسهیلات زوجین بصورت توام از محل حساب مسكن یكم و اوراق ممتاز در شهر تهران چقدر است؟
#هفت خدمت جدید در پایانه های فروشگاهی
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
حداقل مبلغ جهت انتقال وجه ساتنا از بانک مسکن چه مقدار می باشد؟لطفا مبلغ دقیق را بیان کنید.
#تسهیلات مسکن یکم#مسکن اولی#تسهیلات زوجین#سقف انتقال وجه از درگاه های بانک مسکن
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
در چه صورت بازپرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز حداكثر 15 سال تقسیط می گردد؟
#اوراق ممتاز#تسه#تملی#مبادلات#تسهیلات مسکن
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
در سرویس برداشت بدون كارت هر مشتری چند مرتبه در روز و تا سقف چه مقدار می تواند قبض برداشت بدون كارت ایجاد كند؟
#افزایش پرداخت تسهیلات خرید در بانک مسکن
در برنامه #پرسش_و_پاسخ از رادیو اینترنتی بانک مسکن به تعدادی از مهمترین پرسش های شما مشتریان گرامی پاسخ داده ایم.
راه های دریافت کد شبا در بانک مسکن را نام ببرید.
#افزایش سقف تسهیلات#تسهیلات اوراق ممتاز#تسهیلات مسکن یکم