نظر سنجی ها نظر سنجی ها

فضای داخلی،امکانات و تجهیزات شعب

میزان رضایت خود را از موارد ذیل بیان فرمایید.