سپرده سرمایه گذاری پویان سپرده سرمایه گذاری پویان

از تاریخ 1393/2/13 بر طبق دستورالعمل بانک مرکزی ج . ا . ا .حساب پویان تا اطلاع ثانوی افتتاح نمی گردد .

سپرده سرمایه گذاری پویان از تاریخ 1392/3/1 با شرایط جدید درکلیه شعب بانک مسکن قابل افتتاح می باشد که ذیلاً به جزئیات این سپرده اشاره می گردد :

الف) تعریف: 
سپرده سرمایه گذاری پویان حساب بلند مدتی است که مقاطع دریافت سود علی الحساب آن بر اساس انتخاب مشتری به شرح ذیل می باشد.
  • هر سه ماه یکبار
  • هر شش ماه یکبار
  • سالانه
  • سررسید سپرده
بانک به صورت وکالتی سودهای ماهانه متعلق به حساب مشتری را تا مقطع پرداخت سود تعیین شده توسط مشتری ، مجدداً در قالب یک سپرده فرعی (ثانویه) سپرده گذاری می نماید که این سپرده نیز در محاسبات مشمول دریافت سود مورد نظر خواهد شد.
بدین نحو سود نهایی از فرآیند تجمیع سودهای طی دوره حاصل می گردد و براین اساس مشتری از نرخ سود بالاتر نسبت به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عادی برخوردار می گردد.
 
ب)مزایای سپرده
  • پرداخت سود علی الحساب بیشتر به سپرده گذار در سررسید
  • انتخاب مقاطع دریافت سود متفاوت بنا به درخواست مشتری
  • تکمیل سبد خدمات سپرده ای به مشتریان
ج) نرخ برابری وسود سپرده پویان
 
تمامی سپرده های پویان افتتاحی از 1392/3/1 لغایت 1392/11/18 بشرح ذیل مشمول سود علی الحساب می گردند:
 

سپرده سرمایه گذاری پویان 6ماهه

نرخ سود سپرده اصلی وفرعی 12درصد

سپرده سرمایه گذاری پویان 3ماهه

نرخ سودسپرده اصلی وفرعی 10درصد 

سپرده سرمایه گذاری پویان دوساله

نرخ سود سپرده اصلی وفرعی18درصد

سپرده سرمایه گذاری پویان یکساله

نرخ سود سپرده اصلی وفرعی17 درصد

سپرده سرمایه گذاری پویان چهارساله

نرخ سود سپرده اصلی و فرعی 19 درصد

سپرده سرمایه گذاری پویان سه ساله

نرخ سود سپرده اصلی وفرعی5. 18 درصد

سپرده سرمایه گذاری پویان پنج ساله

نرخ سود سپرده اصلی وفرعی 20درصد

 

 

د)فسخ پیش از موعد سپرده

فسخ بیش از موعدسپرده سرمایه گذاری پویان مطابق ضوابط ومقررات فسخ سپرده های مدت دار امکان پذیر است. 
در صورت فسخ پیش از موعد سپرده سرمایه گذاری پویان نرخ سود سپرده فرعی مانند نرخ سود اصلی با اعمال 5/. درصد کاهش نرخ با توجه به مدت زمان ماندگاری سپرده قابل اجرا میباشد. 

 نرخ برابری و سود سپرده پویان  

سود برای سپرده 10 میلیون ریالی محاسبه گردیده است

 

انواع پویان

برداشت سه ماهه سود

برابری

نرخ سود

سود کل دوره(ریال)

سه ماهه

1.0252

10.084

252,089

شش ماهه

1.0606

12.12

606,020

یکساله

1.172

17.24

1,724,197

دوساله

1.365

18.27

3,654,270

سه ساله

1.564

18.79

5,636,002

چهار ساله

1.772

19.30

7,720,968

پنج ساله

2.017

20.34

10,167,593

 

انواع پویان

برداشت شش ماهه سود

برابری

نرخ سود

سود کل دوره(ریال)

سه ماهه

-

-

-

شش ماهه

1.0615

12.304

615,202

یکساله

1.176

17.61

1,761,358

دوساله

1.374

18.69

3,737,731

سه ساله

1.577

19.23

5,768,354

چهار ساله

1.791

19.77

7,907,260

پنج ساله

2.043

20.85

10,426,042

 

انواع پویان

برداشت یکساله سود

برابری

نرخ سود

سود کل دوره(ریال)

سه ماهه

-

-

-

شش ماهه

-

-

-

یکساله

1.184

18.39

1,838,917

دوساله

1.391

19.56

3,912,363

سه ساله

1.605

20.15

6,045,637

چهار ساله

1.830

20.75

8,298,040

پنج ساله

2.097

21.94

10,969,554

 

انواع پویان

برداشت سود در پایان قرارداد

برابری

نرخ سود

سود کل دوره(ریال)

سه ماهه

-

-

-

شش ماهه

-

-

-

یکساله

-

-

-

دوساله

1.430

21.48

4,295,028

سه ساله

1.735

24.49

7,345,801

چهار ساله

2.126

28.14

11,255,830

پنج ساله

2.696

33.92

16,959,701

 

انواع پویان

برداشت سود در پایان قرارداد

برابری

درصدسود درپایان دوره

درصدسود
سالانه

یکساله

1.184

18.39

18.39

دوساله

1.43

43.0

21.48

سه ساله

1.735

73.5

24.49

چهار ساله

2.126

112.6

28.14

پنج ساله

2.696

169.6

33.92

 

**-نرخ سود سپرده پویان : افتتاح شده از تاریخ 1392/11/19 بشرح زیر می باشد .

نرخ سود سپرده سه ماهه در صورت برداشت پس از 3 ماه 10/084

نرخ سود سپرده شش ماهه در صورت برداشت پس از 3 ماه 12/12 
پس از 6 ماه 12/304

نرخ سود سپرده یکساله در صورت برداشت پس از 3 ماه 17/24
پس از 6 ماه 61 /17
پس از یکسال 18/39

نرخ سود سپرده دوساله در صورت برداشت پس از 3 ماه 18/27
پس از 6 ماه 18/69
پس از یکسال 19/56
در پایان قرارداد 21/48 

نرخ سود سپرده سه ساله در صورت برداشت پس از3 ماه 18/79
پس از 6 ماه 19/23
پس از یکسال 20/15
در پایان قرارداد 24/49 

نرخ سود سپرده چهارساله در صورت برداشت پس از 3 ماه 19/30
پس از 6 ماه 19/77
پس از یکسال 20/75
در پایان قرارداد 28/14 

نرخ سود سپرده پنج ساله در صورت برداشت پس از 3 ماه 21/16
پس از 6 ماه 21/72
پس از یکسال 22/90
در پایان قرارداد 36/08