شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز "اشخاص حقیقی"

 •  اصل و تصویر تمام صفحات اسناد مالکیت ملک
 • اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر
 • اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم با تشخیص شعبه)
 • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مالک/ مالکین و ذینفعان واحد (تمام صفحات)
 • اصل و تصاویر مربوط به مدارک پرداخت هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)
 • اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
 • نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
 • قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارائه آن درصورت وجود آسانسور
 • اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت ، وکیل صرفا می بایست از بستگان درجه یک باشد)
 • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
 • فرم درخواست تکمیل و امضاء شده

 
  مدارک مورد نیاز "اشخاص حقوقی"

 • اصل و تصویراساسنامه ( انجام عملیات احداث در موضوع فعالیت شرکت می بایستی درج شده، همچنین به موجب اساسنامه ، شرکت امکان بهره مندی از تسهیلات را داشته باشد ) ضمناًٌ در مورد شرکت های غیرسهامی ارائه شرکتنامه نیز الزامی می باشد.
 • اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست حداقل یکسال تمام باشد)
 • اصل و تصویرآگهی تغییرات ثبتی شرکت
 • ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
 • اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل ، صاحبان امضاء شرکت و ذینفعان واحد
 • فرم درخواست تکمیل و امضاء شده
 • اصل و تصویرتمام صفحات اسناد مالکیت و بنچاق
 • اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر
 • اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
 • تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)
 • اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
 • نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
 • قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارائه آن درصورت وجود آسانسور
 • اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت (با عنایت به آخرین صورت های مالی ، نسبت مالکانه شرکت در حال حاضر حداقل می بایست به میزان 25% باشد. به عبارت دیگر حداقل 25% دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد) 
 • لیست اعضاء ممهور به مهر اداره کل تعاون(در خصوص شرکت های تعاونی مسکن)
 • ارائه صورتجلسه مجمع عادی / فوق العاده شرکت های تعاونی ویا صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با دریافت تسهیلات 

به منظور ایجاد رونق در ساخت و ساز واحدهای مسکونی، بانک مسکن جهت ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به اعطای تسهیلات می نماید که اهم مدارک مورد نیاز و ضوابط اولیه آن در اینجا به آن اشاره گردیده است. شایان ذکر است موارد یاد شده ، ضوابط کلی بانک بوده که جهت استحضار متقاضی اعلام گردیده است.

ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست 
- حداقل پیشرفت فیزیکی 20 %و بالاتر پروژه جهت بررسی پرونده تسهیلاتی 
*شایان ذکر است تسهیلات تخصیصی در چند مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در وجه تسهیلات گیرنده پرداخت می گردد.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط