اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان
1-نام و نشانی کارفرما: 
بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولی عصر بالاتر از میداو نک . خیابان عطار نبش خیابان تک شمالی . ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم . دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات 
2- موضوع فراخوان: 
ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت اجرایی سازه ، معماری ، تاسیسات مکانیکی بانک مسکن شعبه مرکزی سیرجان 
3- رشته یا زمینه تخصصی:
ساختمان
4-مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان : 
از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 26/3/1393 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 2/4/1393 . آدرس فوق ، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات. 
5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:
تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 14/4/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات.
6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای حاوی پاسخ فراخوان:
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 16/4/1393. در محل فوق ، طبقه نهم، سالن کنفرانس.
7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:
الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره حسابداری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر
ساعت : 14:31:00
تاريخ : 1393/03/24