مدیریت شعب مرکز تهران مدیریت شعب مرکز تهران

سرپرست مدیریت مرکز تهران
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
تلفن : 021-88381732
نمابر : 021-88381727
مدیریت شعب منطقه مرکز تهران - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
تلفن : 021-88381724
نمابر : 021-88381727
مدیریت شعب منطقه مرکز تهران - معاون مالی وفناوری
آدرس پستی : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
تلفن : 021-88381725
نمابر : 021-88381727