مناقصه مناقصه

بازگشت

واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزيابي پرونده هاي تسهيلات پرداختي در سطح مراکز مدیریت های شعب استان هاي كشور و شعبه مستقل مرکزی تهران

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزيابي پرونده هاي تسهيلات پرداختي در سطح مراکز مدیریت های شعب استان هاي كشور و شعبه مستقل مرکزی تهران
شماره :
48/95/68

1-نام و نشاني مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزيابي پرونده هاي تسهيلات پرداختي در سطح مراکز مدیریت های شعب استان هاي كشور و شعبه مستقل مرکزی تهران با توجه به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 6/900/000/000 (شش میلیارد و نهصد میلیون ریال )كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ایواگذاری دوساله امور مربوط به انجام ارزيابي پرونده هاي تسهيلات پرداختي در سطح مراکز مدیریت های شعب استانهاي كشور و شعبه مستقل مرکزی تهران با توجه به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1395/11/24 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و  85193768                     

ساعت : 07:29:00
تاريخ : 1395/11/24