مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده خودرو

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده خودرو
شماره :
۷۹ /۴۸/۹۴

بانک مسکن در نظر دارد تعدادی از خودروهای مازاد خود را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار  :۱۳۹۶/۱۱/۲۸ مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:۱۳۹۶/۱۲/۰۷ تاریخ بازدید: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲  الی  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مهلت ارایه پیشنهاد :  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹تاریخ بازگشایی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱  ساعت ۸:۳۰ تاریخ اعلام به برنده ها ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

کلیه هزینه های برگزاری مزایده اعم از هزینه نشر آگهی مزایده و دستمزد کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .(هزینه های یاد شده جهت هردستگاه  در حدود ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ریال میباشد.)

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن)  به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   (قسمت مزایده) مراجعه و یا شماره تلفن ۴۱۹۳۴ تماس حاصل نمایند. لازم است متقاضیان خرید در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند.ضمنا" کلیه اطلاعات محل شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.

ساعت : 07:22:00
تاريخ : 1396/11/28