مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دومرحله ای خرید1500 دستگاه مانیتور

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دومرحله ای خرید1500 دستگاه مانیتور
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار : 

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، نبش خیابان تک، ساختمان ادارات مرکزی.

2-نوع، کمیت و کیفیت کالا (موضوع مناقصه): 

موضوع مناقصه حاضر عبارت است از خرید 1500 دستگاه مانیتور 

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 000ر000ر315( سیصدو پانزده میلیون)ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه به مقصد اداره کل حسابداری و بودجه (کد 9951) و یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ17/12/92 تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 27/12/92 آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات. 

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 23/1/93 آدرس فوق ، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکت های الف و ب:

ساعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 25/1/93 در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 09:41:00
تاريخ : 1392/12/14