مناقصه مناقصه

بازگشت

مزایده فروش یک دستگاه خودروی 206صفر مدل 1395

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مزایده فروش یک دستگاه خودروی 206صفر مدل 1395
شماره :
101 /97/48

فروش یک دستگاه خودروی 206صفر مدل 1395واقع در شهرستان خوی  از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir،متقاضیان از تاریخ 1397/9/14به سایت فوق مراجعه نمایند.

ساعت : 07:32:00
تاريخ : 1397/09/14