مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتیبانی دوسالانه (سرویس، تعمیر و نگهداری) و تامین قطعات تعداد 325 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی(تجدید شده ) به شماره 48/97/58

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتیبانی دوسالانه (سرویس، تعمیر و نگهداری) و تامین قطعات تعداد 325 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی(تجدید شده ) به شماره 48/97/58
شماره :
48/97958

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری پشتیبانی دوسالانه (سرویس، تعمیر و نگهداری) و تامین قطعات تعداد 325 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی مارک Faradis (210-105) و Wincor در محل های مورد نظر بانک طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 2/325/000/000 ( دو میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال ) که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پشتیبانی دوسالانه (سرویس، تعمیر و نگهداری) و تامین قطعات تعداد 325 دستگاه خودپرداز دیواری و سالنی مارک Faradis (210-105) و Wincor در محل های مورد نظر بانک طبق اسناد مناقصه و پیوست های آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/10می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 دفتر ثبت نام: 88969737 و  85193768                     

ساعت : 07:08:00
تاريخ : 1397/08/09