مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش پروژه سپیدار ارومیه در قطعه اول تفکیکی زمینی به مساحت 36606 متر مربع و تعداد 13 بلوک احداثی مشتمل بر 467 واحد مسکونی

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش پروژه سپیدار ارومیه در قطعه اول تفکیکی زمینی به مساحت 36606 متر مربع و تعداد 13 بلوک احداثی مشتمل بر 467 واحد مسکونی
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش پروژه سپیدار ارومیه در قطعه اول تفکیکی زمینی به مساحت 36606 متر مربع و تعداد 13 بلوک احداثی مشتمل بر 467 واحد مسکونی به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و پیوستهای آن

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 1/350/000/000 (یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال )که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات کارگزاری فروش پروژه سپیدار ارومیه در قطعه اول تفکیکی زمینی به مساحت 36606 متر مربع و تعداد 13 بلوک احداثی مشتمل بر 467 واحد مسکونی به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و پیوستهای آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1396/12/09 می باشد.

5- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه

پاکت های الف:

آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

ساعت : 13:08:00
تاريخ : 1396/12/08