مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 40000 برچسب عوارضی (RFID)

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 40000 برچسب عوارضی (RFID)
شماره :

1- نام و نشانی مناقصه گزار :

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان ولی عصر(عج) ، بالاتر از میدان ونک ، خیابان عطار ، نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات کل مرکزی 

2- نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه) : 

خرید 40000 برچسب عوارضی (RFID)

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 000/000/440 (چهارصد و چهل میلیون میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه نزد بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران (کد1111) یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد .

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 

از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه مورخ 22/12/1392 تا ساعت 15 روزچهارشنبه مورخ 28/12/1392 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات . 

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها :

تا ساعت 15 روزشنبه مورخ 23/1/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .

6- تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشائی پاکتهای الف و ب :

ساعت 30/10 صبح روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 . در محل فوق ، طبقه نهم ، سالن کنفرانس .

7- مدارک لازم جهت دریافت اسناد :

الف) فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن .
ب) ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر .

* هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 09:04:00
تاريخ : 1392/12/22