مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 500000 عدد دفترچه روزشماری رو میزی سال 1394

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 500000 عدد دفترچه روزشماری رو میزی سال 1394
شماره :

1-نام و نشانی مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ونک خیابان عطار نبش خیابان تک شمالی ، ساختمان ادارات مرکزی 

2-نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): 

خرید و واگذاری چاپ 500000 عدد دفترچه روزشماری رومیزی سال 1394

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 000/000/600(ششصد میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری و بودجه یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارایه گردد.

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : 

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 17/8/1393 تا ساعت 15 روزدو شنبه مورخ 26/8/1393 . آدرس فوق ، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات. 

5- مهلت و محل تسلیم پیشنهادها:

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 8/9/1393 . آدرس فوق، طبقه سوم، دایره کمیسیون معاملات و مناقصات.

6-تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای الف و ب:

ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 10/9/1393. در محل فوق، طبقه نهم، سالن کنفرانس.

7-مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف)فیش واریزی به مبلغ 000ر150 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری و بودجه قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن.
ب)ارایه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

*هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ساعت : 06:57:00
تاريخ : 1393/08/26