مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي ETC

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد تجهيزات پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي ETC
شماره :

1-نام ، نشاني و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانك مسكن به نشاني تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358232 .

2-نوع ، كميت و كيفيت خدمات (موضوع مناقصه):

خرید ، تأمین و نصب تجهیزات پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راهی ETC و بهره برداری از آنها به ازای هر لاین و یا دروازه در آزاد راه مطابق اسناد مناقصه .

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

مبلغ 7.423.000.000 (هفت میلیارد و چهارصد و بیست و سه میلیون) ریال كه لازم است به صورت ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط يا رسيد واريز نقدي به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداري یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارائه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/02/19 می باشد.

ساعت : 08:00:00
تاريخ : 1400/02/18