نمایش نمودار اوراق نمایش نمودار اوراق

پرتلت اخبار پرتلت اخبار

جستجوی نتایج قرعه کشی بانک جستجوی نتایج قرعه کشی بانک

captcha بارگذاری مجدد audio

Display Bonds Price Display Bonds Price

قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که در تاریخ 1398/9/18 از طریق سایت شرکت فناوری بورس تهران به آدرس www.ifb.ir بروز رسانی شده است.(قیمت ها به ریال)


تعداد کل اوراق معامله شده امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 قیمت امروز قیمت تقاضا قیمت دیروز قیمت عرضه نماد
614 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 283,638 0 298,566 283,638 تسه96071
1179 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 324,418 0 338,119 329,997 تسه96081
1091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 350,437 350,788 358,597 370,000 تسه96091
1083 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 381,246 386,000 381,160 386,649 تسه96101
664 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 377,056 375,588 389,212 380,000 تسه96111
286 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 387,913 385,000 392,242 390,998 تسه96121
311 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 399,733 400,000 391,368 410,936 تسه97011
388 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 385,789 390,000 392,204 397,700 تسه97021
154 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97 393,359 393,000 393,624 398,888 تسه97031
221 امتیاز تسهیلات مسکن تیر97 396,474 400,000 392,594 405,000 تسه97041
198 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97 388,190 390,000 393,843 392,977 تسه97051
556 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97 410,432 410,000 395,681 411,000 تسه97061
237 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 430,000 430,000 430,000 431,000 تسه97071
648 امتیاز تسهیلات مسکن آبان97 427,773 399,931 420,978 400,000 تسه97081
500 امتیاز تسهیلات مسکن آذر97 430,000 0 423,505 402,330 تسه97091
800 امتیاز تسهیلات مسکن دی 97 425,000 0 411,341 425,000 تسه97101
900 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97 425,709 0 424,936 403,690 تسه97111
767 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97 427,042 0 421,610 400,530 تسه97121
972 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98 424,647 0 422,537 401,411 تسه98011
970 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98 421,558 395,200 407,887 399,999 تسه98021
1744 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98 400,985 400,590 403,390 408,999 تسه98031
393 امتیاز تسهیلات مسکن تیر98 430,151 430,000 423,546 439,900 تسه98041
427 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98 412,848 400,952 401,899 405,000 تسه98051
1343 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98 418,323 395,105 405,396 398,000 تسه98061
1863 امتیاز تسهیلات مسکن مهر98 422,274 400,377 409,842 400,922 تسه98071
17459 امتیاز تسهیلات مسکن آبان98 400,546 397,000 397,445 398,000 تسه98081

نمایش فرم ساز پیشرفته نمایش فرم ساز پیشرفته

فرم تست

نمایش پرسش های متداول نمایش پرسش های متداول

نمایش خبرنامه نمایش خبرنامه

عضویت در خبرنامه

  • با عضویت در خبرنامه، ایمیل های در مورد اخبار رویدادها را دریافت خواهید کرد

بریده جراید بریده جراید

بریده جراید

اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.

بازیابی کد پیگیری بازیابی کد پیگیری