حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب ) حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب )

کارت بانک مسکن،سحاب

جهت استفاده بهينه ازکارتهاي بانکي عضو شتاب درنقل و  انتقال وجوه بين بانکها خدمت حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب) ارائه مي شود.

انتقال وجه بين مسكن كارت به مسكن كارت و كارت هاي ساير بانك هاي عضو شبكه شتاب، در تمامي درگاه ها به غير از پايانه شعب تا سقف 30 ميليون ريال و در پايانه شعب تا سقف 150 ميليون ريال در هر روز امکان پذير مي باشد.

برداشت از حساب كارت مبدا و واريز وجه به حساب كارت مقصد بصورت آني صورت مي گيرد و امکان پرداخت با تاريخ آينده وجود ندارد. در صورت عدم واريز به حساب ذينفع وجوه به حساب كارت مبدا برگشت داده ميشود.

تاریخ ویرایش1398/7/14- 6:56