تازه های اخبار تازه های اخبار

رتبه بندی شعب استان بر مبنای پرداخت تسهیلات به پایان مرداد 93

رتبه بندی شعب استان بر مبنای پرداخت تسهیلات
نام شعبه رتبه
مرکزی اردبیل 1
شریعتی اردبیل 2
مرکزی پارس آباد 3
صفویه اردبیل 4
بعثت اردبیل 5
مشکین شهر 6
حافظ اردبیل 7
تختی اردبیل 8
جانبازان اردبیل 9
امام(ره) اردبیل 10
کاشانی اردبیل 11
خلخال 12
فلسطین اردبیل 13
بازار اردبیل 14
سرعین اردبیل 15
نمین 16
امام (ره) پارس آباد 17
گرمی 18
بیله سوار 19
کوثر 20
نیر 21
کارشناسان اردبیل 22
آخرین بروزرسانی 1395/7/7