مدیران اسبق استان مدیران اسبق استان

مرحوم کرم الله قشقایی
مدیران اسبق استان
مرحوم کرم الله قشقایی از سال 1381 الی 1384
مرحوم کرم الله قشقایی
 از سال 1381 الی 1384
ساعت : 15:28:00
تاريخ : 1348/10/11