سپرده سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری مدت دار

از تاريخ 97/7/1 حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تعلق سود علي‌الحساب سپرده‌هايي كه ماهيت كوتاه‌ مدت دارند به مبلغ 500,000 ريال افزايش می يابد و سپرده‌هاي مذكور صرفاً در صورت دارا بودن حداقل مانده 500.000 ريال به صورت متوالي براي مدت يك ماه كامل، مشمول تعلق سود در پايان ماه مربوطه مي‌باشند.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

در این سپرده متقاضی به بانک حق وکالت با توکیل می دهدتا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب عقود مختلف بصورت مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را طبق مقررات و آیین نامه های مربوط با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت،پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت شامل حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد.حساب های صندوق پس انداز مسکن،صندوق پس انداز ساخت مسکن،پس انداز مسکن جوانان و سپرده سرمایه گذاری ممتاز جز سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت محسوب می شود.

شرایط اختصاصی افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

1-حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 500.000ریال می باشد.

2-حداقل مدت زمان لازم جهت برخورداری از سود بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در هر سال تعیین می گردد.

3-مبنای محاسبه سود در هر روز کمترین مانده طی آن روز و بصورت روزشمار می باشد که باید شرط حداقل مانده طی روز(500.000 ریال) رعایت گردد.(از تاریخ 97/11/01 محاسبه سود علي‌الحساب سپرده‌هاي كوتاه‌ مدت عادي از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغيير مي‌يابد. به گونه‌اي كه حداقل مانده حساب در ماه مبناي محاسبه سود سپرده‌هاي مزبور مي‌باشد.)

محاسبه سود سپرده ها

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ یکساله, ‌100،000 ریال

به‌ هریک‌ از افتتاح‌ کنندگان‌ حساب سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ برگ‌ سپرده‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ تسلیم‌ می‌شود.

چنانچه فسخ حساب در سررسید انجام شود ، به روز افتتاح سود پرداخت می شود و لیکن به روز فسخ ، سودی پرداخت نخواهد شد . همچنین چنانچه فسخ حساب قبل از سررسید صورت گیرد ، به روز افتتاح و روز فسخ سودی تعلق نمی گیرد.

برداشت‌ قسمتی‌ از سپرده‌ قبل‌ از سررسید و بدون‌ فسخ‌ کامل‌ سپرده‌، مشروط‌ به‌ ارائه‌ تقاضا از سوی‌ افتتاح‌ کننده‌ حساب‌ و تکمیل‌ فرم‌ برداشت‌ قسمتی‌ از سپرده‌ توسط‌ افتتاح‌ کننده‌ با رعایت ضرایبی از 500 هزار ریال (سپرده 1 ساله)  رعایت شرایط مربوط به تعدیل سود سپرده برداشت شده ، امکان پذیر است.

‌سود علی الحساب‌ سپرده های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلند مدت‌ بصورت روز شمار و در پایان‌ هر ماه‌ محاسبه‌ ودراولین روز اداری ماه بعد به‌ حساب‌ معرفی‌ شده‌ توسط‌ دارنده‌ حساب‌ واریز خواهد شد.

پرداخت‌ سود بصورت‌ علی‌ الحساب‌ بوده‌ و پس‌ از اعلام‌ سود قطعی‌ در صورتیکه‌ نرخ‌ سود قطعی‌ بیشتر از نرخ‌ سود علی‌الحساب‌ باشد تسویه‌ حساب‌ با سپرده‌گذاران‌ بعمل‌ آمده‌ و مابه‌التفاوت‌ بحساب‌ وی‌ منظور می‌گردد.

در صورتیکه‌ سپرده‌ بلندمدت‌ قبل‌ از پایان ‌یک ماه از تاریخ‌ افتتاح‌ مسترد شود سودی‌ به‌ آنها تعلق‌ نخواهد گرفت.

نکته:از تاریخ 96/06/11 افتتاح هرگونه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه(3،6 و9 ماهه)امکان پذیر نمی باشد.

از مورخ 1396/06/11 سود سپرده های مدت دار افتتاحی در بانک مسکن بشرح ذیل می باشد:
 

عنوان

نرخ سود علی الحساب

سود سپرده کوتاه مدت روز شمار

10%

سود سپرده یکساله

15%

تاریخ ویرایش :1397/10/4- 7:57

فرم فرم

1-11افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌‌مدت ویژه بلند‌مدت

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (682k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)