مدیریت شعب خراسان-شمالی مدیریت شعب خراسان-شمالی

مدیر شعب استان خراسان شمالی
تلفن : 058-32727800
نمابر : 058-32727801
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011-کدپستی:9414964649

معاون شعب استان خراسان شمالی
آدرس پستی : بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011 کدپستی:9414964649
تلفن : 058-32727900
نمابر : 058-32727901