سپرده سرمایه گذاری عادی سپرده سرمایه گذاری عادی

از مورخ 1395/4/01 سپرده های مدت دار افتتاحی در بانک مسکن بشرح ذیل می باشد:
 

عنوان

نرخ سود علی الحساب

سود سپرده کوتاه مدت روز شمار تا 3 ماه

10%

سود سپرده3 ماهه تا کمتر از 6 ماه

14%

سود سپرده 6 ماهه تا کمتر از 9 ماه

14.5%

سود سپرده 9 ماهه تا کمتر از یکسال

14.5%

سود سپرده یکساله

15%